SFS 2007:133 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

070133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 29 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 4

§ stiftelselagen

(1994:1220) skall ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

Minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, om stif-

telsen enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredo-
visning.

Minst en revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som

avlagt revisorsexamen, om stiftelsen uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i stiftelsen har under vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. stiftelsens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

3. stiftelsens redovisade nettoomsättning med tillägg av bidrag, gåvor och

andra liknande intäkter har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Bestämmelserna i andra stycket gäller även för en moderstiftelse i en kon-

cern om koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. stiftelsen och de övriga koncernföretagens redovisade balansomslut-

ning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än
25 miljoner kronor,

3. stiftelsens och de övriga koncernföretagens redovisade nettoomsättning

med tillägg av bidrag, gåvor och andra liknande intäkter som stiftelsen har
fått har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än
50 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 skall fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fall som

avses i andra och tredje styckena besluta att det i stället för en auktoriserad

1

Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126.

SFS 2007:133

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

2

SFS 2007:133

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen får utses en viss
annan godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
2. Den som har utsetts till revisor i en stiftelse före ikraftträdandet och

som enligt den nya lydelsen av 4 kap. 4 § inte längre ensam kan vara revisor
i stiftelsen får ändå kvarstå som revisor till utgången av april år 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)