SFS 2007:134 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

070134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 29 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 § och 6 kap. 4 § bok-

föringslagen (1999:1078) skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt

denna lag,

2. verksamhet: näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas

av bokföringsskyldighet enligt denna lag,

3. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt definitionen i

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),

4. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredo-

visningslagen,

5. bokföringspost: varje enskild notering i grundbokföringen eller huvud-

bokföringen,

6. affärshändelser: alla förändringar i storleken och sammansättningen av

ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med
omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder
samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller an-
nat,

7. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en

vidtagen justering i bokföringen,

8. räkenskapsinformation:
a) sådana sammanställningar av uppgifter som avses i
– 4 kap. 3 § (balansräkning),
– 5 kap. 1 § (grundbokföring och huvudbokföring),
– 5 kap. 4 § (sidoordnad bokföring),
– 5 kap. 6 § (verifikation),
– 5 kap. 7 § (handling m.m. som en verifikation hänvisar till),
– 5 kap. 11 § (systemdokumentation och behandlingshistorik),
– 6 kap. 2 § (årsredovisning),
– 6 kap. 4 § (årsbokslut),
– 6 kap. 5 § (noter till balansräkning och resultaträkning),
– 6 kap. 10 § (förenklat årsbokslut), samt

1

Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126.

SFS 2007:134

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

2

SFS 2007:134

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

– 6 kap. 12 § (specifikation av balansräkningspost),
b) avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksam-

hetens ekonomiska förhållanden, samt

c) sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det skall gå att följa

och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen,

9. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som in-

går i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mer-
värdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § skall vid tillämp-

ningen av bestämmelser i denna lag som hänför sig till nettoomsättning, till
nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande
intäkter.

6 kap.

4 §

Ett årsbokslut skall bestå av en resultaträkning och en balansräkning.

Årsbokslutet skall upprättas i vanlig läsbar form. Beloppen i årsbokslutet
skall anges i svenska kronor.

När årsbokslutet upprättas, skall följande bestämmelser i årsredovisnings-

lagen (1995:1554) tillämpas:

1 kap. 3 § om vad som avses med andelar och nettoomsättning samt om

de tillägg som skall göras till nettoomsättningen,

1 kap. 4–6 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,
2 kap. 2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
2 kap. 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
2 kap. 7 § om undertecknande,
3 kap. 1 och 2 §§ om balans- och resultaträkningarnas innehåll,
3 kap. 3 och 4 §§ om uppställningsformer,
3 kap. 9 § om avsättningar,
3 kap. 13 § första stycket om extraordinära poster,
4 kap. 1 och 2 §§ om vad som är anläggningstillgångar och omsättnings-

tillgångar,

4 kap. 3 § om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar,
4 kap. 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
4 kap. 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
4 kap. 9 § om värdering av omsättningstillgångar,
4 kap. 10 § om värdering av pågående arbeten,
4 kap. 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
4 kap. 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta, och
4 kap. 15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007 och tillämpas första gången för rä-

kenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)