SFS 2007:136 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

070136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 29 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16

§ handelsregisterlagen

(1974:157) skall ha följande lydelse.

16 §

2

Om avförande av firma ur registret, sedan dom om hävande av fir-

maregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i firmalagen
(1974:156).

Har i annat fall genom dom som vunnit laga kraft förklarats, att införing i

registret ej bort ske eller att beslut som registrerats är ogiltigt eller att i annat
fall visst förhållande som registrerats ej föreligger, skall registreringen avfö-
ras ur registret. Dom i mål som här avses skall genom domstolens försorg i
avskrift sändas till registreringsmyndigheten.

Om bolagsman genom dom skilts från rätten att teckna bolagets firma,

skall uppgift härom registreras även om domen icke vunnit laga kraft.

Försätts en näringsidkare i konkurs, skall tingsrätten för registrering un-

derrätta registreringsmyndigheten om beslutet och vem som har utsetts till
konkursförvaltare. Har högre rätt upphävt ett beslut om konkurs, skall tings-
rätten anmäla detta för registrering. När en konkurs har avslutats, skall rätten
genast sända meddelande om detta för registrering.

Vad i föregående stycke föreskrivits äger motsvarande tillämpning, om ett

beslut om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekon-
struktion har meddelats, högre rätt har upphävt ett sådant beslut eller en fö-
retagsrekonstruktion har upphört.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126.

2

Senaste lydelse 2006:690.

SFS 2007:136

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007