SFS 2007:138 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

070138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksbankens föreskrifter
om minnesmynt på två tusen och två hundra
kronor;

beslutade den 2 februari 2007.

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två tusen och två
hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaf-
fenhet och utseende.

1 §

Med anledning av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse skall

minnesmynt med nominella värden av två tusen och två hundra kronor ges
ut.

2 §

Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall till-

verkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver
och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt på 12 gram och en diameter på
26 mm. Avvikelser från den nominella vikten får vid uppvägning av ett-
hundra mynt vara högst 12 gram.

3 §

Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall ha föl-

jande prägel.

På framsidan finns ⬝forskarens öga⬝ som studerar naturen via ett för-

storingsglas. �gat är en detalj från A. Roslins porträtt av Linné från 1775. I
nedre kanten av bilden finns konstnärens initialer, ⬝AWJ⬝. Runt ögat löper
texten ⬝CAROLUS LINN� US 1707�2007⬝.

På frånsidan finns en fjäril, som står för naturens sinnrika detaljer, på ett

rutmönster som symboliserar ordning och systematik. �ver bilden på
fjärilen finns SVERIGE skrivet. Den latinska texten ⬝NATUR� MORES
DISCERE⬝ löper längs myntets övre ytterkant. I nedre delen av ytterkanten
finns valören 2000 KR. Till vänster på ytterkanten finns ⬝E⬝ som anger
myntningsorten och till höger finns ⬝SI⬝ som är initialerna för riksbanks-
chefens namn.

Randen skall vara slät.

4 §

Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall till-

verkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar
koppar samt ha en vikt på 27,03 gram och en diameter på 36 mm. Avvikel-
sen från den nominella vikten får vid en uppvägning av etthundra mynt vara
högst 27 gram.

SFS 2007:138

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

2

SFS 2007:138

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 §

Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha

följande prägel.

På framsidan finns ett porträtt i helfigur av Linné som baseras på en sam-

tida bild av J. E. Rehn 1774. Linné står omgiven av den oansenliga men livs-
kraftiga växten ⬝linnaea borealis⬝ som är uppkallad efter Linné. I nedre kan-
ten av bilden finns konstnärens initialer, ⬝AWJ⬝. Runt bilden löper texten
⬝CAROLUS LINN� US 1707�2007⬝.

På frånsidan finns en stiliserad bild av ståndare och pistiller, som är häm-

tad ur Linnés ⬝Systema Naturae⬝ från 1736, på ett rutmönster som symboli-
serar ordning och systematik. Under bilden av ståndare och pistiller i rut-
mönstret finns SVERIGE skrivet. Runt övre ytterkanten löper namnet på
verket ⬝SYSTEMA NATUR� ⬝. I nedre delen av ytterkanten finns valören
200 KR. Till vänster på ytterkanten finns ⬝E⬝ som anger myntningsorten och
till höger finns ⬝SI⬝ som är initialerna för riksbankschefens namn.

Randen skall vara slät.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 maj 2007.

På fullmäktiges i Riksbanken vägnar

JOHAN GERNANDT

Maria Svalfors