SFS 2007:139 Förordning om ändring i förordningen (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

070139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:571) om
ersättning för inställelse vid någon av de
internationella tribunalerna för brott mot
internationell humanitär rätt;

utfärdad den 29 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1994:571) om ersättning för

inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot interna-
tionell humanitär rätt skall ha följande lydelse.

1 §

1

I fråga om ersättning enligt 15 § lagen (1994:569) om Sveriges samar-

bete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humani-
tär rätt tillämpas 1 § andra och tredje styckena, 2 och 3 §§, 4 § andra stycket,
5, 8 och 10 §§ samt 11 § första stycket förordningen (1982:805) om ersätt-
ning av allmänna medel till vittnen, m.m.

Traktamente för dag får bestämmas till högst 350 kr per dag.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1995:1309. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2007:139

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007