SFS 2007:140 Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

070140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:178) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 29 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 13, 20 a, 20 f och 20 h §§ och rubriken när-

mast före 20 h § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om inter-
nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom samt bilagorna
1–5 till förordningen skall ha följande lydelse.

1 §

1

Påföljd som avses i 1 § första stycket lagen (1972:260) om internatio-

nellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning
av brottmålsdomskonventionen verkställas i Sverige enligt nämnda lag, om
påföljden har dömts ut eller beslutats i någon av följande stater som har till-
trätt konventionen: Albanien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Geor-
gien, Island, Lettland, Litauen, Moldavien, Nederländerna, Norge, Rumä-
nien, San Marino, Spanien, Turkiet, Ukraina eller Österrike.

Verkställighet av påföljd som avses i 1 § andra stycket lagen om interna-

tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får, under de för-
utsättningar som anges i samma lag, med tillämpning av brottmålsdomskon-
ventionen anförtros åt en myndighet i någon av de stater som anges i första
stycket.

13 §

2

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av överförandekon-

ventionen verkställas i Sverige enligt lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, om påföljden har dömts
ut eller beslutats av någon av följande stater som har tillträtt konventionen:
Albanien, Amerikas förenta stater, Andorra, Armenien, Australien, Azer-
bajdzjan, Bahamas, Belgien, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien,
Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Ecuador, Estland, Finland, Frankrike,
Förenade kungariket och vissa områden för vilkas internationella förbindel-
ser Förenade kungariket ansvarar, Georgien, Grekland, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Kanada, Korea, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Makedonien, Malta, Mauritius, Moldavien, Montenegro,
Nederländerna, Norge, Panama, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino,

1

Senaste lydelse 2005:516. Ändringen är föranledd av att Moldavien har tillträtt kon-

ventionen.

2

Senaste lydelse 2005:672. Ändringen är föranledd av att Ecuador, Korea och Mon-

tenegro har tillträtt konventionen.

SFS 2007:140

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

2

SFS 2007:140

Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tonga, Trinidad
och Tobago, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela eller Österrike.

Under de förutsättningar som anges i lagen om internationellt samarbete

rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning av överförande-
konventionen verkställighet av fängelsestraff och överlämnande till rättspsy-
kiatrisk vård som har dömts ut eller beslutats här i landet anförtros åt en
myndighet i någon av de stater som anges i första stycket.

20 a §

3

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av tilläggsprotokol-

let verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen (1972:260) om interna-
tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom om påföljden har
dömts ut eller beslutats här i landet eller av stat som tillträtt eller anslutit sig
till tilläggsprotokollet.

Vid överförande av verkställighet gäller bestämmelserna i 14 och 17 §§.
Följande stater har tillträtt tilläggsprotokollet: Belgien, Bulgarien,

Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland,
Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta,
Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, San
Marino, Schweiz, Serbien, Tjeckien, Ukraina, Ungern och Österrike.

20 f §

4

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av artikel 67–69 i

Schengenkonventionen verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen
(1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmåls-
dom, om påföljden har dömts ut eller beslutats här i landet eller av någon av
följande stater som är bundna av dessa artiklar i Schengenkonventionen:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Fören-
ade kungariket, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slove-
nien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Verkställighet enligt lagar om samarbete med internationella
brottmålstribunaler och Specialdomstolen för Sierra Leone

20 h §

5

Om verkställighet av fängelsestraff sker i Sverige enligt lagen

(1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för
brott mot internationell humanitär rätt eller enligt lagen (2006:615) om sam-
arbete med Specialdomstolen för Sierra Leone, tillämpas i fråga om under-
rättelser 17 § i denna förordning. Underrättelse skall dock lämnas två måna-
der innan påföljden är till fullo verkställd. Underrättelse skall också lämnas
om den dömde har avlidit under verkställighetstiden.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

3

Senaste lydelse 2005:672. Ändringen är föranledd av att Frankrike, Grekland, Irland

och Montenegro har tillträtt tilläggsprotokollet.

4

Senaste lydelse 2005:516. Ändringen är föranledd av att Bulgarien och Rumänien

har anslutit sig till konventionen.

5

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2000:713.

background image

3

SFS 2007:140

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)

background image

4

SFS 2007:140

Bilaga 1

6

Länder som avses i 21 b §

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Andorra, Angola,
Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan,
Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia,
Cooköarna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken
Kongo, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten,
El Salvador, Elfenbenskusten, Eritrea, Estland, Etiopien, Fiji, Filippinerna,
Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket, Gabon,
Gambia, Georgien, Ghana, Grekland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun,
Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Komorerna,
Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia,
Libyen, Liechtenstein (från den 7 juni 2007), Litauen, Luxemburg, Mad-
agaskar, Makedonien, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta,
Marocko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moçambique,
Moldavien, Monaco, Mongoliet, Montenegro, Myanmar, Nederländerna,
Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nordkorea (från den 17 juni 2007),
Norge, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Por-
tugal, Qatar, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Saint Lu-
cia, Saint Vincent och Grenadinerna, Samoa, San Marino, São Tomé och
Príncipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Sierra
Leone, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Sur-
inam, Swaziland, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania,
Tchad, Thailand, Tjeckien, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien,
Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay,
Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe
och Österrike.

6

Senaste lydelse 2005:672. Ändringen är föranledd av att Angola, Demokratiska re-

publiken Kongo, Gabon, Liberia, Liechtenstein, Montenegro, Nordkorea, Samoa,
Schweiz och Vanuatu har tillträtt konventionen.

background image

5

SFS 2007:140

Bilaga 2

7

Länder som avses i 21 c §

Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien
och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Molda-
vien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spa-
nien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

7

Senaste lydelse 2005:516. Ändringen är föranledd av att Montenegro har tillträtt

konventionen.

background image

6

SFS 2007:140

Bilaga 3

8

Länder som avses i 21 f §

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Antigua och Bar-
buda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien,
Belize, Benin, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bul-
garien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Cook-
öarna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken Kongo,
Dominikanska republiken, Djibouti, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El
Salvador, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade kungariket,
Gabon, Gambia, Georgien, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Hondu-
ras, Israel, Italien, Jamaica, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde,
Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Komorerna, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Litauen, Madagaskar,
Makedonien, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marocko, Mauretanien, Mau-
ritius, Mexiko, Mikronesien, Moldavien, Monaco, Moçambique, Montene-
gro, Myanmar, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge,
Nya Zeeland, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien,
Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, São Tomé och Príncipe, Saudiara-
bien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spa-
nien, Sri Lanka, Sudan, Sydafrika, Tadzjikistan, Tanzania, Togo, Tunisien,
Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay,
Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vitryssland, Zambia och Österrike.

8

Senaste lydelse 2006:1129. Ändringen är föranledd av att Dominikanska republiken,

Georgien, Israel, Kuba, Moçambique, Montenegro, Schweiz, Sri Lanka och Ungern
har tillträtt konventionen.

background image

7

SFS 2007:140

Bilaga 4

9

Länder som avses i 21 g § första stycket

Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Argentina, Armenien, Austra-
lien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien, Belize, Benin, Bolivia, Bosnien och
Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Centralafrikan-
ska republiken, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokra-
tiska republiken Kongo, Djibouti, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El
Salvador, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade Kungariket,
Gambia, Georgien, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Italien, Jamaica,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenya, Kirgizistan, Kiribati, Kroatien,
Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Litauen, Mad-
agaskar, Makedonien, Malawi, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mex-
iko, Moçambique, Moldavien, Monaco, Montenegro, Myanmar, Namibia,
Nederländerna, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman,
Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, Ryssland,
Saint Kitts och Nevis, São Tomé och Príncipe, Schweiz, Senegal, Serbien,
Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika, Tadzjikistan, Tan-
zania, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uru-
guay, Venezuela, Vitryssland, Zambia och Österrike.

9

Senaste lydelse 2006:1129. Ändringen är föranledd av att Centralafrikanska republi-

ken, Finland, Georgien, Moçambique, Montenegro, Schweiz och Ungern har tillträtt
tilläggsprotokollet.

background image

8

SFS 2007:140

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga 5

10

Länder som avses i 21 g § andra stycket

Albanien, Algeriet, Amerikas Förenta Stater, Argentina, Armenien, Austra-
lien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien, Belize, Benin, Bosnien och Hercego-
vina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Centralafrikanska repu-
bliken, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken
Kongo, Djibouti, Ecuador, Egypten, El Salvador, Estland, Filippinerna, Fin-
land, Frankrike, Förenade Kungariket, Gambia, Georgien, Grenada, Guate-
mala, Guinea, Italien, Jamaica, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde,
Kenya, Kirgizistan, Kiribati, Kroatien, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland,
Libanon, Liberia, Libyen, Litauen, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Mali,
Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moçambique, Moldavien, Monaco,
Montenegro, Myanmar, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Nigeria,
Norge, Nya Zeeland, Oman, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rumänien,
Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, São Tomé och Príncipe, Schweiz,
Senegal, Serbien, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika,
Tadzjikistan, Tanzania, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland,
Ukraina, Ungern, Uruguay, Venezuela, Vitryssland och Zambia.

10

Senaste lydelse 2006:1129. Ändringen är föranledd av att Belize, Centralafrikanska

republiken, Danmark, Finland, Georgien, Moçambique, Montenegro, Rwanda,
Schweiz och Ungern har tillträtt tilläggsprotokollet.