SFS 2007:142 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

070142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 3 april 2007.

Enligt riksdagen beslut

1

föreskrivs att det i försäkringsrörelselagen

(1982:713)

2

skall införas en ny paragraf, 7 kap. 20 a §, av följande lydelse.

7 kap.

20 a §

Uppgift om genetisk undersökning eller genetisk information som

avser en enskild person får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:41, bet. 2006/07:FiU15, rskr. 2006/07:130.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

SFS 2007:142

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007