SFS 2007:143 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

070143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 3 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1972:262) om under-

stödsföreningar skall införas en ny paragraf, 20 b §, samt närmast före
20 b § en ny rubrik av följande lydelse.

Tystnadsplikt

20 b §

Uppgift om genetisk undersökning eller genetisk information som

avser en enskild person får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:41, bet. 2006/07:FiU15, rskr. 2006/07:130.

SFS 2007:143

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007