SFS 2007:144 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

070144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 3 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1998:293) om ut-

ländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige

2

skall införas en ny paragraf, 5 kap. 15 §, samt närmast före 5 kap.

15 § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.

Tystnadsplikt

15 §

3

Uppgift om genetisk undersökning eller genetisk information som

avser en enskild person får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:41, bet. 2006/07:FiU15, rskr. 2006/07:130.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.

3

Tidigare 5 kap. 15 § upphävd genom 1999:602.

SFS 2007:144

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007