SFS 2007:145 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

070145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 3 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 kap. 1 § sekretesslagen

(1980:100)

2

skall ha följande lydelse.

16 kap.

1 §

3

Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall
är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 samt 5 § 1
och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 §
första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsido-
sättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första
stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket
och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är
de där tystnadsplikten följer av

13. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544)

om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd bered-
skap

14. 7 kap. 20 a § försäkringsrörel-

selagen (1982:713), 20

b

§ lagen

(1972:262) om understödsföreningar
och 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige

1

Prop. 2006/07:41, bet. 2006/07:FiU15, rskr. 2006/07:130.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2006:858.

SFS 2007:145

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

2

SFS 2007:145

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)