SFS 2007:146 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

070146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 3 april 2007.

Regeringen föreskriver att 1 c och 3 §§ sekretessförordningen (1980:657)

1

samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

1 c §

2 Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100)

gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som erhållits enligt avtal med:

Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den

13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den
9 november 1993,

The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas för-

enta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,

Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den

19 juli 1994,

Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankri-

ke, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,

Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limi-

ted, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securi-
ties and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16
maj 1995,

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring

den 23 augusti 1995,

De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21

september 1995,

Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbri-

tannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,

Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limi-

ted och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsför-
klaring den 25 juni 1996,

The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas för-

enta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,

Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per

den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of Interna-
tional Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,

1 Förordningen omtryckt 1998:1333.

2 Senaste lydelse 2006:1222.

SFS 2007:146

Utkom från trycket
den 17 april 2007

2* SFS 2007:146–151

background image

2

SFS 2007:146

Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 no-

vember 1997,

Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, av-

siktsförklaring den 10 juni 1998,

Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den

12 september 1998,

Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i

Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Informa-
tion and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,

Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i decem-

ber 1999,

Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december

1999,

Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspek-

tionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Me-
morandum of Understanding den 6 april 2000,

Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, av-

siktsförklaring i augusti 2000,

centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, av-

siktsförklaring i januari 2001,

Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni

2001,

centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, av-

siktsförklaring i mars 2003,

Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
Fjármálaeftirliti

ð (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,

Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspek-

tionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars
2004,

Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni

2004,

New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i

juni 2005,

Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memoran-

dum of Understanding den 23 november 2005,

Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum

of Understanding i april 2006,

Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den

31 augusti 2006,

Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 20 februari 2007.

3 §

3 Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i följ-

ande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och

3 Senaste lydelse 2007:51.

background image

3

SFS 2007:146

andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

7. Boverket

undersökning av byggna-
ders tekniska utformning

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

background image

4

SFS 2007:146

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga

4

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

82. stöd enligt förordningen
(1978:507) om industrigarantilån
m.m., förordningen (1998:996) om
sysselsättningsbidrag, förordningen
(2007:61) om regionalt investe-
ringsstöd, förordningen (2000:282)
om småföretagsstöd, förordningen
(2000:283) om regionalt bidrag till
företagsutveckling samt förord-
ningen (2000:284) om stöd till kom-
mersiell service eller enligt motsva-
rande äldre bestämmelser

117. utredning och stödverksamhet
enligt förordningen (2007:14) om
förvaltning av EG:s strukturfonder
eller enligt motsvarande äldre be-
stämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

4 Senaste lydelse 2007:51.