SFS 2007:147 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

070147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 29 mars 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att 3 kap. 1 § , 3 a kap. 8 § och 4 kap. 18 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 3 a kap. 7 a, 7 b

och 8 a §§, av följande lydelse.

3 kap.

1 §

2

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 3, 8 och 10 §§ utlänningslagen

(2005:716) är nedan angivna utlänningar undantagna från kravet på visering.

1. Medborgare i Storbritannien (”British citizen”) som har hemlandspass

eller den som innehar ett med ”British passport” betecknat hemlandspass el-
ler ett av behörig myndighet utfärdat identitetskort, där medborgarskapet är
angivet som ”British citizen” eller ”British National Overseas” (BNO) och
som gäller för inresa i Storbritannien.

2. Medborgare i Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grek-

land, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Portugal,
Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, om de har hemlands-
pass eller ett identitetskort som är utfärdat av en behörig myndighet i hem-
landet och utvisar medborgarskap.

3. Medborgare i något av de länder som anges i 1 och 2 om de finns upp-

tagna i ett kollektivpass som har utfärdats av en behörig myndighet i hem-
landet.

4. Innehavare av resedokument som har utfärdats i enlighet med konven-

tionen den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning (SÖ 1954:55)
eller konventionen den 23 november 1957 angående flyktingar som är sjö-
män (SÖ 1959:16) och som har utfärdats av en svensk myndighet eller av en
myndighet i en stat, som tillträtt och i förhållande till Sverige tillämpar den
europeiska överenskommelsen den 20 april 1959 om avskaffande av vise-
ringstvång för flyktingar (SÖ 1960:75).

1 Jfr Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om uni-
onsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig
inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68
och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/
EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L
158, 30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038, rättad version i EUT L 197, 28.7.2005,
s. 34, Celex 32004L0038R[2]).

2 Senaste lydelse 2006:262.

SFS 2007:147

Utkom från trycket
den 17 april 2007

background image

2

SFS 2007:147

5. Flyktingar eller statslösa personer som är upptagna i ett kollektivpass

som har utfärdats dels av en myndighet i ett land som har tillträtt och i för-
hållande till Sverige tillämpar artikel 13 i den europeiska överenskommelsen
den 16 december 1961 om ungdomars resor på kollektivpass (SÖ 1968:16),
dels enligt överenskommelsen och den av Sverige avgivna deklarationen
över nämnda artikel.

6. De som innehar Förenta nationernas ”laissez passer” och ett intyg om

att de färdas i tjänsten som är utfärdat av FN eller något av dess fackorgan
eller underordnade organ.

7. De som innehar Europeiska gemenskapernas ”laissez passer”.
8. Innehavare av vatikanpass.
9. Medborgare i Bolivia, Filippinerna, Makedonien (tidigare jugoslaviska

republiken Makedonien), Thailand eller Turkiet som har diplomatpass eller
tjänstepass samt medborgare i Tunisien som har diplomatpass.

10. Besättningsmän i tjänst på luftfartyg som innehar ett flygcertifikat el-

ler ett certifikat för flygbesättning, så länge som de inte lämnar

– flygplatsen för mellanlandningen,
– flygplatsen på bestämmelseorten,
– den kommun där flygplatsen ligger, eller
– flygplatsen annat än för att bege sig till en annan flygplats på en

Schengenstats territorium.

11. Besättningsmän på fartyg som finns upptagna på besättningslistan för

fartyget och som har en giltig sjöfartsbok eller identitetshandlingar för sjö-
män, så länge de endast tillfälligt lämnar sitt fartyg och uppehåller sig i den
tätort som finns närmast den hamn där fartyget ligger.

12. Utlänningar som avses i 8 § eller 4 kap. 6 §.
13. Personal tillhörande en främmande stats militära styrka som innehar

en militär identitetshandling och som besöker Sverige inom ramen för inter-
nationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som om-
fattas av följande avtal:

a) avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska

fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för
deras styrkor (SÖ 1997:51), och

b) avtalet den 13 december 2001 mellan de stater som deltar i den multi-

nationella snabbinsatsbrigaden för FN-insatser om status för deras styrkor
(SÖ 2005:6).

14. Utlänningar som är under 18 år och som är bosatta i en EES-stat men

inte EES-medborgare om

a) vistelsen i Sverige avser ett kort besök som deltagare i en skolresa,
b) deltagarna i skolresan följs åt av en lärare som har en lista över delta-

garna upprättad i enlighet med bilagan till rådets beslut om gemensam åt-
gärd den 30 november 1994, och

c) utlänningarna innehar en handling som gäller som pass vid inresa i

Sverige eller deltagarlistan innehåller de uppgifter som anges i artikel 2 i rå-
dets beslut.

15. Utlänningar som har uppehållskort eller permanent uppehållskort som

har utfärdats i Sverige eller av behörig myndighet i annan EES-stat.

Ytterligare undantag från viseringskravet finns i rådets förordning (EG) nr

539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje
länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de

background image

3

SFS 2007:147

yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare
är undantagna från detta krav.

3 a kap.

7 a § Ett uppehållskort enligt 7 § första stycket 3 skall gälla i fem år från
dagen för utfärdandet eller under den beräknade vistelsetiden för den uni-
onsmedborgare från vilken uppehållsrätten härleds om denna inte överstiger
fem år.

Vistas innehavare av ett sådant uppehållskort som avses i första stycket

utanför Sverige längre tid än sex månader per år, förlorar uppehållskortet sin
giltighet.

Giltigheten påverkas dock inte av att innehavaren vistas utanför Sverige

längre tid om

– vistelsen inte överstiger tolv månader i följd och orsakas av graviditet

och förlossning, allvarlig sjukdom, studier, yrkesutbildning, utstationering
på grund av arbete eller andra särskilda skäl, eller

– vistelsen är orsakad av obligatorisk militärtjänstgöring.

7 b § En ansökan om permanent uppehållskort skall lämnas in till Migra-
tionsverket innan giltigheten av ett uppehållskort enligt 7 § första stycket 3
löper ut.

Migrationsverket skall förnya ett permanent uppehållskort utan särskild

ansökan vart tionde år.

Ett permanent uppehållskort förlorar sin giltighet om innehavaren vistas

utanför Sverige under två på varandra följande år.

8 §

3 I samband med utfärdande av registreringsbevis till en EES-medbor-

gare som har uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) får
Migrationsverket kräva att sökanden visar upp ett giltigt pass eller ett giltigt
identitetskort samt

1. handlingar som styrker att han eller hon har en anställning eller bedri-

ver verksamhet som egen företagare i Sverige,

2. handlingar som styrker att han eller hon är inskriven som studerande

vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och har en heltäckande sjukför-
säkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige samt en för-
säkran om att han eller hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familje-
medlemmars försörjning, eller

3. handlingar som styrker att han eller hon har tillräckliga tillgångar för

sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjuk-
försäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

8 a § I samband med utfärdande av registreringsbevis till en EES-medbor-
gare som har uppehållsrätt enligt 3 a kap. 4 § utlänningslagen (2005:716)
får Migrationsverket kräva att sökanden visar upp ett giltigt pass eller ett gil-
tigt identitetskort och handlingar som styrker familjeanknytningen till den
EES-medborgare från vilken uppehållsrätten härleds, registreringsbevis eller
andra handlingar som styrker att den EES-medborgare från vilken uppe-

3 Senaste lydelse 2006:262.

background image

4

SFS 2007:147

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

hållsrätten härleds har uppehållsrätt i Sverige samt, i den mån detta är en för-
utsättning för sökandens uppehållsrätt, handlingar som styrker att han eller
hon är beroende av EES-medborgaren eller hans eller hennes make eller
sambo för sin försörjning.

4 kap.

18 §

4 Uppehållstillstånd får återkallas för en sådan utlänning som avses i

9 § första stycket och som grundar sin rätt till vistelse här på avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å
andra sidan om fri rörlighet för personer, om utlänningen inte försörjer sig
eller annars saknar egna medel för sitt uppehälle här. Detsamma gäller tred-
jelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat
och som beviljats uppehållstillstånd här. Detta gäller utöver vad som före-
skrivs i 7 kap. 1-6 §§ utlänningslagen (2005:716).

Uppehållstillstånd för en utlänning som på ett sätt som avses i 3 a kap. 2 §

utlänningslagen är familjemedlem till en medborgare i Schweiz eller en tred-
jelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat får
återkallas, om anknytningen till medborgaren i Schweiz eller till tredjelands-
medborgaren bryts och familjemedlemmen inte har rätt att stanna i Sverige
på någon annan grund.

Arbetstagare som avses i 9 § första stycket 1 skall inte få sitt uppehållstill-

stånd återkallat enbart därför att han eller hon antingen inte längre är anställd
på grund av att han eller hon är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av
sjukdom eller olycksfall, eller han eller hon är ofrivilligt arbetslös och detta
bekräftas av arbetsförmedlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2006:262.