SFS 2007:151 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

070151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 3 april 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om högskoleförordningen (1993:100)2

dels att 2 kap. 1 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 7 a §, av

följande lydelse.

2 kap.

1 §

Styrelsen för en högskola skall bestå av ordföranden och högst fjorton

andra ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att
rektor ingår i styrelsen.

Styrelsen skall utse vice ordförande inom sig.

7 §

Andra styrelseledamöter än rektor skall utses för en bestämd tid, högst

tre år. Detsamma gäller om rektor utses till ordförande.

7 a §

Lärarna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen.

Lärarnas representanter skall utses genom val inom högskolan. Högskolan
får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.

Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen.
Ordföranden och de övriga ledamöter som enligt 2 kap. 4 § högskolelagen

(1992:1434) skall utses av regeringen, utses efter förslag från högskolan.
Förslaget skall föregås av ett samråd inom och utom högskolan och avse
personer med kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för
högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansuppdrag.

De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket hög-

skolelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens
sammanträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 25 april 2007.

1 Jfr prop. 2006/07:43, bet. 2006/07:UbU11, rskr. 2006/07:122.

2 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2007:151

Utkom från trycket
den 17 april 2007

background image

2

SFS 2007:151

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)