SFS 2007:152 Förordning om utbildning vid kriminalvård i anstalt

070152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utbildning vid kriminalvård i anstalt;

utfärdad den 12 april 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Kriminalvården får anordna utbildning motsvarande kommunal vuxen-

utbildning (komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och
svenskundervisning för invandrare (sfi) för intagna i kriminalvårdsanstalt
enligt denna förordning.

Ledningen av utbildningen m.m.

2 §

För ledningen av verksamheten enligt denna förordning skall det

finnas rektorer. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i
verksamheten. Rektorn skall särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet

har förvärvat pedagogisk insikt.

3 §

Kriminalvården skall för undervisningen använda lärare som har en

utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. Undan-
tag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå
eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till deltagarna.

Utbildningen

4 §

För utbildning enligt denna förordning som motsvarar komvux och

särvux gäller förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de
frivilliga skolformerna i samma omfattning som för komvux respektive
särvux.

Utbildning enligt denna förordning som motsvarar sfi skall vila på de

grundläggande värden som anges i förordningen om 1994 års läroplan för de
frivilliga skolformerna. Om sådan utbildning kombineras med någon utbild-
ning för vilken den förordningen gäller, skall den förordningen gälla för hela
utbildningen.

5 §

Inom utbildning enligt denna förordning som motsvarar komvux skall

det finnas nationella kurser. Inom utbildning som motsvarar gymnasial
vuxenutbildning skall det även finnas sådant projektarbete som avses i

SFS 2007:152

Utkom från trycket
den 24 april 2007

2* SFS 2007:152�170

background image

2

SFS 2007:152

2 kap. 2 § andra stycket förordningen (2002:1012) om kommunal vuxen-
utbildning. Föreskrifterna i 1 kap. 6�8 §§ och 2 kap. 13�20 §§ förordningen
om kommunal vuxenutbildning gäller för utbildning som motsvarar
komvux, med undantag av 2 kap. 13 § tredje stycket och bestämmelsen om
lokala kurser i 2 kap. 20 §.

Föreskrifterna i 2 kap. 8�9 a §§ förordningen (1992:736) om vuxenutbild-

ning för utvecklingsstörda gäller för utbildning som motsvarar särvux.

6 §

För utbildning enligt denna förordning gäller de kursplaner som är

meddelade av Statens skolverk eller av regeringen för motsvarande utbild-
ning inom det offentliga skolväsendet.

För utbildning som motsvarar sfi gäller 11 § förordningen (1994:895) om

svenskundervisning för invandrare.

Behörighet till utbildning som motsvarar komvux

7 §

En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar grund-

läggande vuxenutbildning från och med det år han eller hon fyller 18 år, om
han eller hon saknar sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan.

8 §

En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar gymnasial

vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning från och med det år han eller
hon fyller 18 år, om han eller hon

1. saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen syftar till

att ge,

2. har förutsättningar att följa utbildningen, och
3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som kan vara föreskrivna för

motsvarande utbildning inom det offentliga skolväsendet med stöd av 3 kap.
7 § första stycket förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men

som har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbild-
ning i gymnasieskolan.

I övrigt skall föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 3 och 4 §§ förord-

ningen om kommunal vuxenutbildning gälla för utbildning som motsvarar
gymnasial vuxenutbildning.

Behörighet till utbildning som motsvarar särvux

9 §

En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning

som motsvarar grundläggande särvux från och med det år han eller hon
fyller 18 år, om han eller hon

1. saknar sådana kunskaper som utbildningen i den obligatoriska särsko-

lan syftar till att ge, och

2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

10 §

En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning

som motsvarar gymnasial särvux från och med det år han eller hon fyller
18 år, om han eller hon

1. saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen syftar till

att ge, och

background image

3

SFS 2007:152

2. har förutsättningar att följa utbildningen med hänsyn till tidigare studier

och annan verksamhet.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men

som har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan.

I övrigt skall föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 4 § förordningen

(1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda gälla för utbildning
som motsvarar gymnasial särvux.

Behörighet till utbildning som motsvarar sfi

11 §

En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar sfi från

och med det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon saknar sådana
grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att
ge.

Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket att grund-

läggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig, är dock inte behörig
att delta i utbildningen.

Betyg m.m.

12 §

Föreskrifterna om betyg m.m. i 4 kap. förordningen (2002:1012) om

kommunal vuxenutbildning gäller för utbildning som motsvarar komvux,
med undantag av bestämmelserna om lokala och individuella kurser samt
delkurser. Det som sägs i 4 kap. 16 § i den förordningen om en kommun
eller ett landsting gäller Kriminalvården.

Föreskrifterna om betyg m.m. i 4 kap. förordningen (1992:736) om

vuxenutbildning för utvecklingsstörda gäller för utbildning som motsvarar
särvux, med undantag av bestämmelserna om lokala kurser och delkurser.

Föreskrifterna om betyg m.m. i 14�18 §§ förordningen (1994:895) om

svenskundervisning för invandrare gäller för utbildning som motsvarar sfi.

13 §

Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar grundläggande

vuxenutbildning får tas in i ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbild-
ning.

Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar gymnasial vuxenut-

bildning får tas in i ett slutbetyg från gymnasial utbildning inom det offent-
liga skolväsendet.

Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar påbyggnadsutbild-

ning får tas in i ett slutbetyg från påbyggnadsutbildning.

Tillsyn

14 §

Statens skolverk skall ha tillsyn över verksamhet som bedrivs med

stöd av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

background image

4

SFS 2007:152

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)