SFS 2007:153 Förordning om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

070153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag
till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning;

utfärdad den 12 april 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2003:564) om bidrag till åt-

gärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning skall ha följande
lydelse.

3 § Bidrag får, med de begränsningar som följer nedan, lämnas till

1. miljöskyddsåtgärder,
2. teknikupphandling, och
3. utveckling innan varan introduceras på marknaden.
Bidrag till åtgärder i första stycket 1�3 får endast lämnas om åtgärderna

främjar

� expansion av fjärrvärmenäten samt ny energieffektiv teknik och an-

vändning av befintliga energieffektiva produkter, eller

� investeringar i storskaliga vindkraftstillämpningar till havs eller i sådana

områden på land som har en beräknad medelvind om lägst 6,5 meter per
sekund på 71 meters höjd.

Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande av Sta-

tens energimyndighet redan påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007. De nya bestämmelserna

skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan

Sandberg

(Näringsdepartementet)

SFS 2007:153

Utkom från trycket
den 24 april 2007

3* SFS 2007:152�170

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007