SFS 2007:154 Förordning om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen

070154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1438) med
instruktion för Jämställdhetsombudsmannen;

utfärdad den 3 april 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:1438) med instruk-

tion för Jämställdhetsombudsmannen

dels att 9 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 och 10 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 §, av följande ly-

delse.

2 §

1 Jämställdhetsombudsmannen får föra talan för en enskild arbetstagare

eller arbetssökande som inte företräds av en arbetstagarorganisation i en
tvist enligt 16 eller 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584).

3 §

2 Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tilläm-

pas på Jämställdhetsombudsmannen:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,
3 § om myndighetens ledning,
16 § om medverkan i EU-arbetet,
17 och 18 §§ om myndighetens organisation,
23�26 §§ om ärendenas handläggning,
27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,
29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,
30 § om ärendeförteckning,
31 § om myndighetens beslut,
32 § om anställningar, och
35 § om överklagande.

10 § Jämställdhetsombudsmannens beslut i andra ärenden än anställnings-
ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007. �ldre bestämmelser gäl-

ler fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som
har meddelats före ikraftträdandet.

1 Tidigare 2 § upphävd genom 1996:618.

2 Senaste lydelse 1996:618.

SFS 2007:154

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

2

SFS 2007:154

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)