SFS 2007:155 Förordning om ändring i förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration

070155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:216) om
statsbidrag till organisationer som främjar
integration;

utfärdad den 3 april 2007.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2000:216) om statsbidrag

till organisationer som främjar integration skall ha följande lydelse.

12 §

Statsbidrag beviljas för ett år i sänder och betalas ut kvartalsvis i för-

skott. Bidrag för andra halvåret 2007 betalas ut senast den 30 juni 2007.

För projektbidrag kan dock Integrationsverket besluta om andra utbetal-

ningsperioder.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2007:155

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007