SFS 2007:156 Förordning om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

070156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa;

utfärdad den 12 april 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen

(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. De ut-
tryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse
som i lagen.

2 §

Polio skall alltid anses utgöra ett internationellt hot mot människors

hälsa.

Ansvarsfördelning och organisatoriska bestämmelser

3 §

Socialstyrelsen skall efter samråd med berörda kommuner och lands-

ting besluta vilka hamnar och flygplatser som skall vara karantänshamnar
respektive karantänsflygplatser.

4 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vilken personal och vilken

utrustning som karantänshamnar och karantänsflygplatser skall ha.

Underrättelseskyldighet

5 §

Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om

– vilka misstänkta eller konstaterade fall av sjukdomar som skall rappor-

teras till Socialstyrelsen enligt 10 § första stycket lagen (2006:1570) om
skydd mot internationella hot mot människors hälsa, och

– vilka uppgifter en underrättelse som avses i 10 § första stycket lagen om

skydd mot internationella hot mot människors hälsa skall innehålla.

Åtgärder vid ankomst till Sverige

6 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka åtgärder till skydd för

människors hälsa som ansvariga myndigheter och kommuner får vidta mot
drabbade fartyg och luftfartyg.

SFS 2007:156

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

2

SFS 2007:156

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Hälsointyg och andra intyg

7 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

– vem som får utfärda intyg,
– skyldighet att visa upp intyg och om undantag från sådan skyldighet,

och

– andra behövliga föreskrifter om intyg enligt lagen (2006:1570) om

skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Avgifter

8 §

Kommuner får ta ut avgifter av ägaren till fartyget för undersökning

och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ lagen (2006:1570) om skydd mot in-
ternationella hot mot människors hälsa.

Avgiften skall motsvara den faktiska kostnaden för åtgärden.

Ytterligare föreskrifter

9 §

Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter till skydd för en-

skilda som behövs för att hindra att smittämnen eller andra ämnen som kan
utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till
andra länder.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)