SFS 2007:159 Förordning om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

070159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.;

utfärdad den 12 april 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Enligt denna förordning får statsbidrag lämnas för att stimulera anord-

nande av bostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i
5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) genom ny- eller ombyggnad.

2 §

I denna förordning används följande ord och uttryck med den innebörd

som föreskrivs nedan:

Bostäder: Bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, sam-

varo, hobby och rekreation.

Nybyggnad: Uppförande av hus och tillbyggnad av hus som innebär ny-

tillskott av sådana bostäder som avses i denna förordning.

Ombyggnad: Nyinvesteringar i eller i anslutning till hus, som utan att vara

nybyggnad, innebär

1. nytillskott av bostäder, eller
2. förbättringar av utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby

och rekreation i anslutning till ny- eller ombyggnad av bostadslägenheter
som avses i denna förordning.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om innebörden av ord och ut-

tryck i denna paragraf som har betydelse för ny- eller ombyggnad.

Villkor för bidrag

3 §

Bidrag lämnas under de förutsättningar som anges i 4–8 §§.

4 §

För bidrag krävs att ny- eller ombyggnad påbörjas under perioden

1 januari 2007–31 december 2011 och färdigställs inom två år från dagen för
påbörjandet.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Bidrag får inte lämnas till byggnadsprojekt som samtidigt får annat stat-

ligt stöd för att stödja bostadsbyggande.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om när en ny- eller ombyggnad

skall anses påbörjad och färdigställd.

1 Jfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 9, bet. 2006/07:SoU1, rskr. 2006/07:59.

SFS 2007:159

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

2

SFS 2007:159

Utrymmes- och utrustningsstandard m.m.

5 §

Byggnadsprojekt skall uppfylla de grundläggande krav för permanent-

bostäder som kan ställas enligt plan- och bygglagen (1987:10). När det
gäller ombyggnad skall dessutom bostaden efter ombyggnaden i dess helhet
uppfylla lägsta godtagbara standard enligt bestämmelserna om bostadslä-
genhet i 12 kap. 18 a § sjätte och sjunde styckena jordabalken.

Byggnadsprojekt skall dessutom utformas så att omvårdnadsarbete kan

utföras i enlighet med krav som kan ställas med stöd av arbetsmiljölagen
(1977:1160).

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av första

stycket.

Bygglov

6 §

För byggnadsprojekt som innefattar bygglovspliktiga arbeten skall

bygglov finnas.

7 §

Mottagaren av bidraget förbinder sig att under minst fyra år från det bi-

draget betalats ut

– använda de bostäder som bidraget avser för de ändamål och i enlighet

med de villkor som förutsattes när bidraget beviljades,

– inte överlåta det eller de hus som innehåller bostäderna till någon som

avser att använda dem för annat ändamål eller med andra villkor än de vill-
kor som förutsattes när bidraget beviljades.

8 §

Den som ansökt om eller tagit emot bidrag skall lämna de uppgifter

som behövs för uppföljning och utvärdering av bidragsberättigande åtgärder.

Bidragets storlek

9 §

Bidrag lämnas för

1. nybyggnad med ett belopp om 2 600 kronor per kvadratmeter bruksarea

ovan mark för bostäder, och

2. ombyggnad med ett belopp om 2 200 kronor per kvadratmeter bruks-

area ovan mark för bostäder.

Bidrag lämnas dock för högst 35 kvadratmeter per bostadslägenhet och 15

kvadratmeter per bostadslägenhet när det gäller utrymmen för de boendes
måltider, samvaro, hobby och rekreation.

I fråga om ny- eller ombyggnad av en bostad som skall användas av två

personer lämnas bidrag enligt första stycket för högst 50 kvadratmeter per
bostadslägenhet och 20 kvadratmeter per bostadslägenhet när det gäller ut-
rymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Förfarandet i bidragsärenden

Allmänt

10 §

Ärenden om bidrag handläggs av Boverket och länsstyrelserna.

Länsstyrelsen beslutar om bidrag.

background image

3

SFS 2007:159

Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten och får meddela närmare

föreskrifter om förfarandet i bidragsärenden. Boverket sköter även utbetal-
ning av bidrag.

Ansökningsförfarandet

11 §

Ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där den

fastighet som avses med ansökningen är belägen. Ansökan skall ha kommit
in till länsstyrelsen inom sex månader från det att byggnadsprojektet påbör-
jades.

Ansökan skall göras enligt formulär som fastställs av Boverket.
Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den övriga utred-

ning som skall bifogas ansökan.

Beslut om bidrag

12 §

Om länsstyrelsen finner att bidrag skall lämnas, skall den fatta ett be-

slut om bidragets storlek för det aktuella byggnadsprojektet. I annat fall skall
ansökan avslås.

Utbetalning av bidrag

13 §

Bidrag betalas ut efter särskild ansökan hos länsstyrelsen sedan ny-

eller ombyggnaden färdigställts. Ansökan skall ha kommit in till länsstyrel-
sen senast sex månader efter projektets färdigställande. Bidraget betalas
dock bara ut om projektet, när det är färdigt, uppfyller de förutsättningar
som låg till grund för beslutet.

Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen hos in-

skrivningsmyndigheten är antecknad som fastighetsägare eller tomträttsha-
vare. Om bidraget har beviljats för ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs
av fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som
hos länsstyrelsen vid utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmot-
tagare.

Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den övriga utred-

ning som skall bifogas sådan ansökan som avses i första stycket.

Återkallelse av beslut

14 §

Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om projektet inte

uppfyller de villkor som uppställts för bidraget.

Återkrav av bidrag

15 §

Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller

delvis om

1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på

annat sätt orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt be-
lopp,

2. bidraget av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och

mottagaren skäligen borde ha insett detta,

background image

4

SFS 2007:159

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidrag och den som

sökt eller tagit emot bidraget borde ha insett detta, eller

4. villkoren för bidraget inte har följts.
Boverket får helt eller delvis upphäva ett beslut om återkrav om det finns

särskilda skäl.

Om den som tagit emot bidraget har överlåtit något hus och bostäderna i

huset därefter används för annat ändamål eller med andra villkor än de vill-
kor som förutsattes när bidraget beviljades, skall bidraget dock återkrävas
endast om bidragsmottagaren insett eller borde ha insett att bostäderna
skulle komma att användas för annat ändamål eller med andra villkor.

Överklagande

16 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Bo-

verket.

Boverkets beslut får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.
2. Bidrag enligt denna förordning får dock lämnas för ny- eller ombygg-

nad som påbörjats från och med den 1 januari 2007. För sådan ny- eller om-
byggnad som påbörjats eller färdigställts före den 1 juni 2007 skall ansökan
enligt 11 och 13 §§ ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från
det att denna förordning träder i kraft.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)