SFS 2007:160 Förordning om stöd till planeringsinsatser för vindkraft

070160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till planeringsinsatser för vindkraft;

utfärdad den 12 april 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller statligt stöd som, i mån av tillgång på medel,
får ges för planeringsinsatser i syfte att klarlägga förutsättningarna för ut-
byggnad av vindkraftsanläggningar.

Stödmottagare

2 § Stöd får ges till en kommun som

1. har vindförutsättningar för utbyggnad av vindkraftsanläggningar,
2. på grund av brister i det befintliga planeringsunderlaget har beslutat att

med en planeringsinsats klarlägga förutsättningarna för utbyggnad av vind-
kraftsanläggningar i kommunen, och

3. avsätter de medel eller andra resurser som, utöver stödet, behövs för

den beslutade planeringsinsatsen.

3 § Stöd får ges till en länsstyrelse som har beslutat att, i samverkan med
de berörda kommunerna i länet, medverka till att klarlägga förutsättningarna
för en utbyggnad av vindkraftsanläggningar.

4 § Stöd får ges till ett kommunalt samverkansorgan enligt lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett regionalt självstyrelseorgan
enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional an-
svarsfördelning som beslutat att, i samverkan med länsstyrelsen och de be-
rörda kommunerna i länet, medverka till att klarlägga förutsättningarna för
en utbyggnad av vindkraftsanläggningar.

Stödberättigande planeringsinsatser

5 § Stödet får endast ges för planeringsinsatser som har beslutats efter ut-
gången av år 2006 och som avses att slutföras före utgången av år 2011 och
som omfattar

1. framtagande av en ny översiktsplan, en fördjupning eller en komplette-

ring av den befintliga översiktsplanen eller ett planeringsunderlag som har
betydelse för den översiktliga planeringen,

SFS 2007:160

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

2

SFS 2007:160

2. detaljerad vindkartering eller landskapsanalys, eller
3. andra insatser som behövs.

6 § Ett stöd får inte lämnas för en planeringsinsats som någon annan redan
har fått stöd för enligt denna förordning.

Stödets storlek

7 § Stödet skall uppgå till 50 procent av den beräknade kostnaden för in-
satsen, om inte en annan storlek är motiverad med hänsyn till

1. planeringsinsatsens komplexitet i fråga om användningen av de berörda

mark- eller vattenområdena,

2. behovet av mellankommunal samverkan när flera kommuner berörs av

en utbyggnad av vindkraftsanläggningar,

3. omfattningen av de demokratiska förankringsprocesserna i de berörda

kommunerna,

4. vindförutsättningarna i de berörda kommunerna,
5. att de mark- eller vattenområden som berörs av åtgärderna bedömts

vara av riksintresse för vindkraft eller det finns ett dokumenterat och starkt
enskilt intresse att använda de berörda mark- eller vattenområdena för ut-
byggnad av vindkraftsanläggningar, eller

6. andra särskilda skäl.

Prövningen av ett stödärende

8 § Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en sådan stödmot-
tagare som anges i 2, 3 eller 4 § eller efter en gemensam ansökan av

1. kommuner som i andra fall än som avses i 4 § deltar i en mellankom-

munal samverkan,

2. länsstyrelser som samverkar, eller
3. ett kommunalt samverkansorgan eller ett regionalt självstyrelseorgan

som samverkar med en eller flera länsstyrelser och kommuner.

Boverket skall ge Statens energimyndighet och de berörda länsstyrelser

som inte är sökande tillfälle att yttra sig över ansökan.

9 § Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att till-
godose syftet med stödet.

10 § Stödmottagaren skall senast vid den tidpunkt som Boverket bestäm-
mer lämna en rapport till Boverket om hur arbetet med planeringsinsatserna
har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts.

Utbetalning av stödet

11 § Innan en sådan rapport som avses i 10 § har lämnats får Boverket be-
tala ut högst 75 procent av det beslutade stödet till stödmottagaren. Därefter
får verket betala ut den resterande delen av stödet.

background image

3

SFS 2007:160

Uppföljning och utvärdering av slutförda planeringsinsatser

12 § När en planeringsinsats har slutförts skall stödmottagaren redovisa re-
sultatet av planeringsinsatsen till Boverket, Statens energimyndighet och de
berörda länsstyrelserna.

13 § Boverket skall göra en uppföljning och utvärdering av planerings-
insatserna och senast den 31 december 2012 redovisa detta i en rapport till
regeringen.

14 § Stödmottagaren skall lämna de uppgifter till Boverket som behövs för
en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 13 §.

Återkrav

15 § Boverket får besluta att kräva tillbaka ett stöd som har betalats ut, om

1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stö-

det lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp

och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och mottaga-

ren borde ha insett detta, eller

4. villkoren för stödet inte har följts.

Bemyndigande

16 § Boverket får meddela de närmare föreskrifter som behövs för tillämp-
ningen av denna förordning.

Överklagande

17 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007