SFS 2007:161 Förordning om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

070161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 12 april 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om finansiering av hanteringen
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

2 § I denna förordning avses med

finansieringslagen: lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanter-

ingen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet,

Studsvikslagen: lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av

visst radioaktivt avfall m.m.,

reaktorinnehavare: den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet att inneha eller driva en eller flera kärnkraftsreaktorer
som inte permanent har ställts av,

grundkostnaden: summan av de förväntade kostnaderna för åtgärder och

verksamhet som avses i 4 § 1�3 finansieringslagen,

merkostnaden: summan av de förväntade kostnaderna för verksamhet som

avses i 4 § 4�9 finansieringslagen,

finansieringsbelopp: ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de åter-

stående grundkostnaderna och merkostnaderna för de restprodukter som har
uppkommit då beräkningen görs och de medel som har fonderats för dessa
kostnader,

kompletteringsbelopp: ett belopp som motsvarar en skälig uppskattning

av kostnader som avses i 4 § 1�3 finansieringslagen och som kan upp-
komma till följd av oplanerade händelser.

Termer och uttryck som i övrigt används i denna förordning har samma

betydelse som i finansieringslagen.

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare

3 § En reaktorinnehavare skall, i samråd med övriga reaktorinnehavare,
upprätta en kostnadsberäkning och ge in den till Statens kärnkraftinspektion
senast den 7 januari vart tredje år. I kostnadsberäkningen skall

1. anges den totala grundkostnaden för samtliga reaktorinnehavare,

SFS 2007:161

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

2

SFS 2007:161

2. anges den del av den totala grundkostnaden som är gemensam för samt-

liga reaktorinnehavare,

3. för varje reaktorinnehavare anges
a) den del av den totala grundkostnaden som är hänförlig till reaktorinne-

havarens reaktorer,

b) hur stor andel av den totala mängden uppkomna och förväntade rest-

produkter som utgörs av restprodukter från reaktorinnehavarens reaktorer,
och

c) den del av den totala grundkostnaden som bör läggas till grund för

reaktorinnehavarens finansieringsbelopp,

4. anges det kompletteringsbelopp som bör gälla för varje reaktorinneha-

vare,

5. anges hur mycket energi som varje reaktorinnehavare planerar att leve-

rera under de närmast kommande tre kalenderåren efter det att kostnadsbe-
räkningen senast skall ha givits in, och

6. anges de kostnader som förväntas uppkomma under vart och ett av de

närmast kommande tre kalenderåren efter det att kostnadsberäkningen se-
nast skall ha givits in för

a) behandling, mellanlagring och slutförvaring av använt kärnbränsle,
b) avställnings- och servicedrift, specificerat för varje reaktor, och
c) rivning, inklusive mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall från

rivningen, specificerat för varje reaktor.

4 § I kostnadsberäkningen enligt 3 § skall varje reaktor, som inte perma-
nent har ställts av, anses ha

1. en total driftstid om 40 år, och
2. en återstående driftstid om minst sex år, om det inte finns skäl att anta

att driften kan komma att upphöra dessförinnan.

5 § Om det finns särskilda skäl, får Statens kärnkraftinspektion förelägga
en reaktorinnehavare att ge in kostnadsberäkningen tidigare än vad som
anges i 3 § eller att ge in en kompletterande beräkning.

6 § Statens kärnkraftinspektion skall för var och en av reaktorinnehavarna
upprätta ett förslag till den kärnavfallsavgift som reaktorinnehavaren skall
betala de närmast kommande tre kalenderåren efter det att kostnadsberäk-
ningen enligt 3 § senast skall ha givits in.

Kärnkraftinspektionen skall upprätta förslaget
1. med utgångspunkt från kostnadsberäkningen enligt 3 §,
2. med beaktande av den totala merkostnaden, och
3. så att samtliga förväntade kostnader, sedan hänsyn tagits till vad som ti-

digare har betalats, kan förväntas bli täckta av de avgifter som reaktorinne-
havaren kommer att betala under reaktorernas återstående driftstid.

Den föreslagna avgiften skall anges i kronor per levererad kilowattimme

elström.

7 § Statens kärnkraftinspektion får, om en kompletterande kostnadsberäk-
ning har givits in eller om det finns särskilda skäl för det, upprätta ett förslag
enligt 6 § som avser en kortare period än tre år.

background image

3

SFS 2007:161

8 § Statens kärnkraftinspektion skall inom sex månader från det att kost-
nadsberäkningen enligt 3 § senast skall ha givits in, lämna avgiftsförslaget
enligt 6 § till regeringen för fastställande av kärnavfallsavgiften.

Av förslaget skall framgå
1. vilken avgift som förordas för den period som avses,
2. hur den gemensamma grundkostnaden fördelas på varje reaktorinneha-

vare,

3. grundkostnaden för varje reaktorinnehavare,
4. de närmare skälen för bedömningen i de fall som denna avviker från re-

aktorinnehavarens beräkningar,

5. merkostnaden och beräkningsunderlaget för denna, och
6. vilka faktorer som anses vara särskilt kritiska för kostnadsutvecklingen.

Kärnavfallsavgift för övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare

9 § En avgiftsskyldig tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare skall,
enskilt eller i samråd med en eller flera andra tillståndshavare, upprätta en
kostnadsberäkning och ge in den till Statens kärnkraftinspektion senast den
7 januari vart tredje år. I kostnadsberäkningen skall anges

1. den totala grundkostnaden för de anläggningar som omfattas av till-

ståndshavarens eller de samrådande tillståndshavarnas tillstånd,

2. den förväntade återstående driftstiden för anläggningar som inte perma-

nent har ställts av,

3. vilka åtgärder och vilken verksamhet som kan berättiga till sådan er-

sättning som avses i 17 § finansieringslagen,

4. den del av den totala grundkostnaden som bör läggas till grund för fi-

nansieringsbeloppet, och

5. de kostnader som förväntas uppkomma under vart och ett av de närmast

kommande tre kalenderåren efter det att kostnadsberäkningen senast skall ha
givits in för

a) behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall och kärn-

ämne som inte skall användas igen,

b) avställnings- och servicedrift, specificerat för varje kärnteknisk anlägg-

ning, och

c) rivning, inklusive mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall från

rivningen, specificerat för varje anläggning.

Första stycket gäller inte anläggningar som omfattas av en kostnadsberäk-

ning enligt 3 §.

10 § Om det finns särskilda skäl, får Statens kärnkraftinspektion förelägga
en tillståndshavare att ge in kostnadsberäkningen tidigare än vad som anges i
9 § eller att ge in en kompletterande beräkning.

11 § Statens kärnkraftinspektion skall upprätta ett förslag till den kärnav-
fallsavgift som tillståndshavaren skall betala de närmast kommande tre ka-
lenderåren efter det att kostnadsberäkningen enligt 9 § senast skall ha givits
in.

Kärnkraftinspektionen skall upprätta förslaget
1. med utgångspunkt från kostnadsberäkningen enligt 9 §,

background image

4

SFS 2007:161

2. med beaktande av den totala merkostnaden och, i förekommande fall,

tillståndshavarens rätt till sådan ersättning som avses i 17 § finansieringsla-
gen, och

3. så att samtliga förväntade kostnader för en anläggning som inte perma-

nent har ställts av, sedan hänsyn tagits till vad som tidigare har betalats, kan
förväntas bli täckta av de avgifter som tillståndshavaren kommer att betala
under anläggningens förväntade återstående driftstid.

Förslaget till avgift för en anläggning som permanent har ställts av skall

upprättas så att samtliga förväntade kostnader, sedan hänsyn tagits till vad
som tidigare har betalats, kan förväntas bli täckta av de avgifter som till-
ståndshavaren kommer att betala de närmast kommande tre kalenderåren.
Om det finns särskilda skäl får förslaget upprättas så att kostnaderna kan för-
väntas bli täckta under en kortare eller längre tidsperiod.

12 § Statens kärnkraftinspektion skall ge tillståndshavaren tillfälle att yttra
sig över ett förslag till avgift enligt 11 §.

13 § Statens kärnkraftinspektion skall, med utgångspunkt från förslaget
enligt 11 §, fastställa den kärnavfallsavgift som tillståndshavaren skall be-
tala de närmast kommande tre kalenderåren efter det att kostnadsberäk-
ningen enligt 9 § senast skall ha givits in.

Kärnkraftinspektionen skall med eget förslag lämna över ett ärende enligt

första stycket till regeringen för fastställande av kärnavfallsavgift i de fall då

1. ärendet gäller en kärnkraftsreaktor som permanent har ställts av efter

den 31 december 1995, eller

2. ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.
Ett överlämnande enligt andra stycket skall ske inom sex månader från det

att kostnadsberäkningen senast skall ha givits in enligt 9 §.

14 § Statens kärnkraftinspektion får, om en kompletterande kostnadsbe-
räkning har givits in eller om det finns särskilda skäl för det, upprätta förslag
till kärnavfallsavgift enligt 11 § och fastställa avgiften enligt 13 § för en kor-
tare period än tre år.

15 § Av ett beslut eller förslag om kärnavfallsavgift enligt 13 § skall, ut-
över avgiftens storlek, framgå

1. grundkostnaden för respektive anläggning,
2. hur, i förekommande fall, den del av grundkostnaden som är gemensam

fördelas på varje tillståndshavare,

3. de närmare skälen för bedömningen i de fall som denna avviker från

tillståndshavarens beräkningar,

4. merkostnaden och beräkningsunderlaget för denna, och
5. vilka faktorer som anses vara särskilt kritiska för kostnadsutvecklingen.

Betalning av kärnavfallsavgiften

16 § En kärnavfallsavgift enligt 3�8 §§ skall betalas kvartalsvis till Kärn-
avfallsfonden senast en månad efter varje kalenderkvartals utgång.

En kärnavfallsavgift enligt 9�15 §§ skall betalas årsvis till Kärnavfalls-

fonden senast en månad efter varje kalenderårs utgång.

background image

5

SFS 2007:161

Dispens från skyldigheten att betala kärnavfallsavgift

17 § Statens kärnkraftinspektion får besluta om sådan dispens från avgifts-
skyldigheten som avses i 8 § finansieringslagen och om omfattningen av de
säkerheter som i så fall skall ställas.

Bestämmelser om säkerheterna finns i 24�26 §§.

Förvaltning av avgiftsmedlen

18 § Kärnavfallsfonden skall för de avgiftsskyldigas räkning förvalta de
inbetalade kärnavfallsavgifterna i en fond. �ven sådana avgifter som har be-
talats enligt Studsvikslagen skall förvaltas i fonden.

19 § Fondens medel skall placeras på räntebärande konto i Riksgäldskon-
toret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.

Fonden skall förvaltas så att kraven på god avkastning och tillfredsstäl-

lande betalningsberedskap tillgodoses.

Avkastningen på fondens medel skall läggas till kapitalet.

Säkerheter för reaktorinnehavare

20 § Statens kärnkraftinspektion skall, med utgångspunkt från den kost-
nadsberäkning som lämnas enligt 3 §, upprätta förslag till finansieringsbe-
lopp och kompletteringsbelopp för varje reaktorinnehavare.

Förslaget skall lämnas till regeringen för fastställande av finansieringsbe-

lopp och kompletteringsbelopp tillsammans med det avgiftsförslag som av-
ses i 8 §.

21 § En reaktorinnehavare skall till Kärnavfallsfonden ställa godtagbara
säkerheter motsvarande de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp
som regeringen har fastställt.

Säkerheterna skall vara utan tidsbegränsning och får inte utgöras av

fastighet på vilken det bedrivs kärnteknisk verksamhet.

Säkerheterna skall förvaltas av Riksgäldskontoret.

22 § Om regeringen begär det skall Riksgäldskontoret, innan de säkerheter
som avses i 21 § prövas, yttra sig i frågan om säkerheterna är godtagbara.
Om det behövs för att säkerställa statens rätt, skall Riksgäldskontoret föreslå
de villkor som säkerheterna bör förenas med.

Säkerheter för övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare

23 § Statens kärnkraftinspektion skall, med utgångspunkt från den kost-
nadsberäkning som lämnas enligt 9 §, fastställa finansieringsbeloppet för en
avgiftsskyldig tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare.

24 § En avgiftsskyldig tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare skall
till Kärnavfallsfonden ställa godtagbara säkerheter motsvarande det fast-
ställda finansieringsbeloppet eller, om tillståndshavaren har beviljats sådan

background image

6

SFS 2007:161

dispens som avses i 17 §, samtliga återstående grundkostnader och merkost-
nader.

Säkerheterna skall förvaltas av Riksgäldskontoret.

25 § Riksgäldskontoret skall pröva sådana säkerheter som avses i 24 §.
Om det behövs för att säkerställa statens rätt, får Riksgäldskontoret förena
säkerheterna med villkor.

Riksgäldskontoret skall med eget yttrande lämna över ett ärende enligt

första stycket till regeringen för prövning av säkerheterna i de fall ärendet
har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.

Tilläggssäkerheter

26 § Riksgäldskontoret får besluta att en reaktorinnehavare eller annan av-
giftsskyldig tillståndshavare skall ställa godtagbara tilläggssäkerheter mot-
svarande visst belopp, om

1. säkerheternas värde, i förhållande till den tid som återstår tills skyldig-

heten att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet upphör enligt 11 § fi-
nansieringslagen, har försämrats i betydande mån, eller

2. sådana villkor som avses i 22 § andra meningen eller 25 § första stycket

andra meningen har åsidosatts.

Riksgäldskontoret skall pröva och förvalta tilläggssäkerheterna.
Tilläggssäkerheterna skall ställas till Kärnavfallsfonden.

Användning av säkerheter

27 § Statens kärnkraftinspektion skall anmäla till regeringen att ställda sä-
kerheter bör tas i anspråk, om

1. det kan antas att fonderade medel inte räcker för att täcka de kostnader

enligt 4 § finansieringslagen som omfattas av säkerheterna, och

2. den avgiftsskyldige tillståndshavaren inte vidtar de åtgärder eller till-

skjuter de medel som behövs.

Riskbedömning och riskavgifter

28 § Riksgäldskontoret skall vart tredje år fastställa statens kreditrisk avse-
ende säkerheter ställda enligt 21 §.

29 § Riksgäldskontoret får, med beaktande av den kreditrisk som avses i
28 §, besluta att en reaktorinnehavare skall betala riskavgift motsvarande
statens förväntade kostnad för kreditrisken om

1. kreditvärdigheten avseende ställda säkerheter, i förhållande till den tid

som återstår tills skyldigheten att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet
upphör enligt 11 § finansieringslagen, bedöms ligga under en viss nivå som
Riksgäldskontoret bestämmer, eller

2. sådana villkor som avses i 22 § andra meningen har åsidosatts.
Riskavgift skall betalas till Riksgäldskontoret.

background image

7

SFS 2007:161

Användning och utbetalning av fonderade avgiftsmedel

30 § Statens kärnkraftinspektion prövar frågor om hur och i vilken ut-
sträckning fonderade avgiftsmedel får användas för de kostnader som reak-
torinnehavare och övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare förväntas få under
en viss kommande tidsperiod för åtgärder och verksamhet som ingår i de
kostnadsberäkningar som har använts vid fastställandet av kärnavfallsavgif-
ten.

Fonderade avgiftsmedel betalas ut i förskott för kalenderkvartal till reak-

torinnehavare och övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare efter ansökan. I
ansökan om utbetalning skall det anges vilka åtgärder som de utbetalade
medlen skall täcka.

31 § Statens kärnkraftinspektion prövar frågor om i vilken utsträckning
fonderade avgiftsmedel får användas för att ersätta en kommun för sådana
informationskostnader som avses i 4 § 8 finansieringslagen. Ersättningen får
bestämmas till högst 5 miljoner kronor per kommun och tolvmånadersperiod
för kommuner där det görs undersökningar för lokalisering av slutförvar för
använt kärnbränsle eller där en anläggning för sådant slutförvar planeras el-
ler byggs.

Ersättningen betalas ut i förskott efter ansökan. Ansökan skall ha inkom-

mit till Kärnkraftinspektionen senast tre månader före den period som ansö-
kan avser. I ansökan skall det anges vilka informationskostnader som ersätt-
ningen skall täcka.

32 § Statens kärnkraftinspektion prövar frågor om i vilken utsträckning
fonderade avgiftsmedel får användas för sådant stöd till ideella föreningar
som avses i 4 § 9 finansieringslagen. Sådant stöd får lämnas till och med den
31 december 2008 med högst 2,5 miljoner kronor per förening och kalen-
derår och med totalt högst 3 miljoner kronor per kalenderår.

Stöd får endast lämnas till ideella föreningar som
1. utnyttjar rätten att delta i sådant samråd som föreskrivs i 6 kap.

4 § första stycket andra meningen miljöbalken avseende anläggning för han-
tering och slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. har en styrelse som utses av medlemmarna under demokratiska former

och årligen håller stämma i vilken medlemmarna får delta,

3. har en stadga som beslutas av stämman och anger föreningens namn

och ändamål, hur beslut fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som
kontrollerar styrelsens verksamhet utses,

4. inte har näringsverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla, och
5. har minst 2 000 medlemmar, eller är en sammanslutning av ideella för-

eningar som tillsammans har minst 2 000 olika personer som medlemmar
och där varje förening som ingår uppfyller kraven i 2 och 4.

33 § Stöd enligt 32 § skall avse föreningens kostnader för att delta i sam-
rådsförfarande enligt 6 kap. miljöbalken eller 5 b § tredje stycket lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet avseende anläggning för hantering och
slutförvaring av använt kärnbränsle samt kostnader för att kunna följa och
bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och sådan slut-
förvarings påverkan på människors hälsa eller miljön. Kostnaderna får om-

background image

8

SFS 2007:161

fatta lönekostnader, lokalkostnader samt övriga administrativa kostnader.
Stödet får inte avse kostnader för information riktad direkt till allmänheten
utöver vad som avser det utökade samrådsförfarandet.

Ansökan om stöd skall ha inkommit till Statens kärnkraftinspektion senast

den 1 oktober före det år som ansökan avser. I ansökan skall det anges vilka
kostnader under året som stödet skall användas till.

Om de ansökningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar större

belopp än vad som finns tillgängligt för stöd under ett visst kalenderår, skall
Kärnkraftinspektionen fördela stödet så att det ges en jämn geografisk sprid-
ning och med beaktande av föreningarnas medlemsantal och behov samt ti-
digare erhållet stöd.

Stödet betalas ut i förskott för kalenderår.

34 § En statlig myndighets ansökan om ersättning för sådana kostnader
som avses i 4 § 4�8 finansieringslagen skall ges in till regeringen. I ansökan
skall det anges vilka kostnader som ersättningen skall täcka.

35 § Utbetalning av fonderade avgiftsmedel som har beslutats enligt 30�
32 §§ görs av Kärnavfallsfonden på begäran av Statens kärnkraftinspektion.

36 § Utbetalade avgiftsmedel som inte har använts skall i enlighet med
Statens kärnkraftinspektions anvisningar återbetalas till Kärnavfallsfonden
vid kalenderårets slut eller avräknas mot kommande utbetalningar.

Kärnkraftinspektionen får besluta att den som har mottagit utbetalningar

enligt 30 § skall förpliktas att kompensera Kärnavfallsfonden för förlorad
avkastning på sådana medel som inte har använts.

Användning och utbetalning av medel enligt Studsvikslagen

37 § För avgifter som har fonderats enligt Studsvikslagen gäller bestäm-
melserna i 38�41 §§ i stället för 30�36 §§.

38 § Den som har tillstånd till sådan kärnteknisk verksamhet som avses i
1 § Studsvikslagen skall, enskilt eller i samråd med annan tillståndshavare,
beräkna de förväntade kostnaderna för verksamheten och ge in beräkningen
till Statens kärnkraftinspektion senast den 30 april varje år.

Av kostnadsberäkningen skall framgå de kostnader som förväntas upp-

komma under det kommande kalenderåret för

1. behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall och kärn-

ämne som inte skall användas igen,

2. avställnings- och servicedrift, specificerat för varje kärnteknisk anlägg-

ning, och

3. rivning, inklusive mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall från

rivningen, specificerat för varje anläggning.

39 § Statens kärnkraftinspektion prövar, med utgångspunkt från den kost-
nadsberäkning som avses i 38 §, frågor om hur och i vilken utsträckning de
medel som har fonderats enligt Studsvikslagen får användas för de kostnader
som tillståndshavaren förväntas få under det kommande kalenderåret för åt-

background image

9

SFS 2007:161

gärder och verksamhet som ingår i de kostnadsberäkningar som har använts
vid fastställandet av avgifterna till fonden.

40 § Utbetalning av fonderade medel som har beslutats enligt 39 § görs i
förskott för kalenderkvartal av Kärnavfallsfonden på begäran av Statens
kärnkraftinspektion.

41 § Utbetalade fondmedel som inte har använts skall i enlighet med Sta-
tens kärnkraftinspektions anvisningar återbetalas till Kärnavfallsfonden vid
kalenderårets slut eller avräknas mot kommande utbetalningar.

Kärnkraftinspektionen får besluta att den som har mottagit utbetalningar

enligt 39 § skall förpliktas att kompensera Kärnavfallsfonden för förlorad
avkastning på sådana medel som inte har använts.

Redovisning och kontroll

42 § Reaktorinnehavare och övriga avgiftspliktiga tillståndshavare skall
senast den 31 mars varje år redovisa till Statens kärnkraftinspektion hur fon-
derade avgiftsmedel som har mottagits under föregående kalenderår har an-
vänts.

En reaktorinnehavare skall senast den 1 februari varje år redovisa till

Kärnkraftinspektionen hur mycket energi som har levererats det senaste ka-
lenderåret.

43 § En statlig myndighet som har tagit emot avgiftsmedel som ersättning
för sådana kostnader som avses i 4 § 4�8 finansieringslagen skall för varje
kalenderår redovisa hur medlen har använts. Redovisningen skall lämnas till
regeringen senast den 31 mars året efter det kalenderår som avses.

44 § En kommun som enligt 31 § har tagit emot avgiftsmedel som ersätt-
ning för informationskostnader skall för varje ersättningsperiod redovisa hur
medlen har använts. Redovisningen skall lämnas till länsstyrelsen senast tre
månader efter att perioden har avslutats. Länsstyrelsen skall med ett eget ytt-
rande vidarebefordra den till Statens kärnkraftinspektion inom en månad.

45 § En ideell förening som har tagit emot sådant stöd som avses i 32 §
skall för varje kalenderår redovisa hur medlen har använts. Redovisningen
skall lämnas till Statens kärnkraftinspektion senast den 31 mars året efter det
kalenderår som avses.

46 § Kärnavfallsfonden skall senast den 1 mars varje år lämna uppgifter
till Statens kärnkraftinspektion om vilka avgifter som har mottagits för det
senaste kalenderåret, fondbehållningen samt den förväntade avkastningen på
fondens medel.

Kärnavfallsfonden skall senast den 31 mars varje år redovisa till re-

geringen hur avgiftsmedlen har förvaltats det senaste kalenderåret.

47 § Statens kärnkraftinspektion skall kontrollera att fastställda kärnav-
fallsavgifter har betalats in och revidera hur utbetalade fondmedel har an-
vänts.

background image

10

SFS 2007:161

Kärnkraftinspektionen skall senast den 1 februari varje år underrätta

Kärnavfallsfonden om samtliga planerade och prognostiserade inbetalningar
till och utbetalningar från fonden.

Kärnkraftinspektionen skall för varje kalenderår lämna en sammanfatt-

ning till regeringen över fondens förändringar och användningen av utbeta-
lade medel.

�&terbetalning av fonderade medel

48 § Statens kärnkraftinspektion skall anmäla till regeringen att återbetal-
ning av fonderade avgiftsmedel enligt 16 § finansieringslagen bör ske

1. när skyldigheterna enligt 11 § samma lag har upphört, eller
2. om det dessförinnan finns särskilda skäl att återbetala medel som inte

behövs.

49 § Den som är berättigad till eventuell återbetalning enligt finansierings-
lagen får ansöka om detta. En sådan ansökan skall ges in till Statens kärn-
kraftinspektion, som med eget yttrande skall överlämna den till regeringen.

Bemyndigande

50 § Statens kärnkraftinspektion får meddela de föreskrifter som behövs
för tillämpningen av 3, 9, 16, 17, 30�33, 36 och 38�47 §§.

51 § Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för till-
lämpningen av 22, 24�26, 28 och 29 §§.

52 § Statens kärnkraftinspektion får meddela sådana förelägganden som
avses i 18 § andra stycket finansieringslagen.

53 § Statens kärnkraftinspektion får i det enskilda fallet ge dispens från be-
stämmelserna om tidsfrister i 3, 9, 16, 31, 33, 38, 42, 44 och 45 §§ samt 46 §
första stycket, om det kan ske utan att syftet med bestämmelsen åsidosätts.

�verklagande

54 § En myndighets beslut enligt denna förordning får överklagas hos re-
geringen.

Beslut enligt denna förordning skall gälla omedelbart om inte annat be-

stäms.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007 i fråga om 1�15, 20,

23 och 50�54 §§, den 1 januari 2008 i fråga om 16�19, 21, 22, 24�36 och
42�49 §§, då förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter
för använt kärnbränsle m.m. skall upphöra att gälla, samt den 1 januari 2010
i fråga om 37�41 §§, då förordningen (1988:1598) om finansiering av hante-
ringen av visst radioaktivt avfall m.m. skall upphöra att gälla.

2. Vid tillämpningen av 3�8 och 20 §§ gäller att en kostnadsberäkning

skall ges in senast den 7 januari 2011 för fastställande av kärnavfallsavgift

background image

11

SFS 2007:161

för 2012�2014 och därefter vart tredje år. För tiden dessförinnan gäller föl-
jande.

a) Reaktorinnehavarnas första kostnadsberäkning skall ges in senast den

30 juni 2007. I kostnadsberäkningen skall, utöver de uppgifter som följer av
3 § 1�5, anges de kostnader som förväntas uppkomma under 2008 och 2009.
Statens kärnkraftinspektions avgiftsförslag skall avse 2008 och 2009 och
tillsammans med förslag på finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp
lämnas till regeringen senast den 31 oktober 2007.

b) Reaktorinnehavarnas andra kostnadsberäkning skall ges in senast den

7 januari 2009. I kostnadsberäkningen skall, utöver de uppgifter som följer
av 3 § 1�5, anges de kostnader som förväntas uppkomma under 2010 och
2011. Kärnkraftinspektionens avgiftsförslag skall avse 2010 och 2011.

3. Vid tillämpningen av 9�15 §§ för sådana anläggningar som avses i 13 §

andra stycket 1 gäller att en kostnadsberäkning skall ges in senast den
7 januari 2011 för fastställande av kärnavfallsavgift för 2012�2014 och där-
efter vart tredje år. För tiden dessförinnan gäller följande.

a) Tillståndshavarens första kostnadsberäkning skall ges in senast den

30 juni 2007. I kostnadsberäkningen skall, utöver de uppgifter som följer av
9 § första stycket 1�4, anges de kostnader som förväntas uppkomma under
2008 och 2009. Statens kärnkraftinspektion skall lämna avgiftsförslag avse-
ende 2008 och 2009 till regeringen senast den 31 oktober 2007.

b) Tillståndshavarens andra kostnadsberäkning skall ges in senast den

7 januari 2009. I kostnadsberäkningen skall, utöver de uppgifter som följer
av 9 § första stycket 1�4, anges de kostnader som förväntas uppkomma un-
der 2010 och 2011. Kärnkraftinspektionens avgiftsförslag skall avse 2010
och 2011.

4. Vid tillämpningen av 9�15 §§ för övriga tillståndshavare gäller att en

kostnadsberäkning skall ges in senast den 7 januari 2010 för fastställande av
kärnavfallsavgift för 2011�2013 och därefter vart tredje år. För tiden dess-
förinnan gäller följande. Tillståndshavarens första kostnadsberäkning skall
ges in senast den 30 juni 2008. I kostnadsberäkningen skall, utöver de upp-
gifter som följer av 9 § första stycket 1�4, anges de kostnader som förväntas
uppkomma under 2009 och 2010. Statens kärnkraftinspektion skall fastställa
kärnavfallsavgift avseende 2009 och 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007