SFS 2007:162 Lag om bilskrotningsfonden

070162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om bilskrotningsfonden;

utfärdad den 12 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Bilskrotningsfonden har bildats av skrotningsavgifter som enligt bil-
skrotningslagen (1975:343) betalats till staten för personbilar, bussar och
lastbilar som har en totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram och som
har registrerats i vägtrafikregistret.

Bilskrotningsfonden skall användas för skrotningsersättning och skrot-

ningsbidrag.

2 § Med en uttjänt bil avses detsamma som i 15 kap. 2 § miljöbalken.

3 § Skrotningsersättning får, i mån av tillgång på medel i bilskrotningsfon-
den, ges till den som äger en uttjänt bil som lämnas för skrotning och för vil-
ken ett sådant mottagningsbevis som avses i 15 kap. 24 § miljöbalken utfär-
das, om bilen

1. är av en årsmodell äldre än 1989 och enligt vägtrafikregistret inte var

avställd den 31 augusti 2006, eller

2. har tillfallit kommunen enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i

vissa fall.

Skrotningsersättning får inte ges om en sådan ersättning eller ersättning

av motsvarande art enligt äldre föreskrifter tidigare har betalats ut för bilen.

4 § Skrotningsbidrag får, i mån av tillgång på medel i bilskrotningsfonden,
ges till en kommun för dess verksamhet med att samla in fordonsvrak som
kan tillfalla kommunen enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i
vissa fall och för att ställa i ordning på platser där sådana bilar övergivits.

5 § Frågor om skrotningsersättning prövas av Vägverket. Vägverkets be-
slut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätt.

Frågor om skrotningsbidrag prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut

får överklagas till Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets beslut får inte över-
klagas.

1 Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131.

SFS 2007:162

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

2

SFS 2007:162

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om skrotningsersättningens stor-
lek.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om villkoren för utbetalning av skotningsersättning och skrot-
ningsbidrag samt om bilskrotningsfondens förvaltning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007, då bilskrotningslagen

(1975:343) skall upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför

sig till tiden före den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

ANDREAS CARLGREN
(Miljödepartementet)