SFS 2007:163 Lag om ändring i miljöbalken

070163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 12 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att nuvarande 15 kap. 22�24 §§ skall betecknas 15 kap. 24, 22 och

23 §§,

dels att 15 kap. 2, 6 och 9 §§ samt de nya 23 och 24 §§ skall ha följande

lydelse.

15 kap.

2 § Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet.

Med en uttjänt bil avses en personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte

överstiger 3 500 kilogram och som är avfall.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in,
transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som
kan krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. Så-
dana föreskrifter får meddelas i fråga om avfallet från sådan verksamhet som
producenterna bedriver och avfall som utgörs av sådana varor eller förpack-
ningar som producenterna tillverkar, för in till Sverige eller säljer.

Föreskrifter om skyldighet för en producent att ta hand om avfall som ut-

görs av varor eller förpackningar som producenten inte tillverkat, fört in till
Sverige eller sålt får endast avse den del av avfallet som motsvarar produ-
centens andel av marknaden för nya sådana varor eller förpackningar eller
på annat sätt står i rimlig proportion till producentens verksamhet.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om hanteringen av avfall. Regeringen får överlåta åt kom-
munerna att meddela sådana föreskrifter.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att

lämna information om hanteringen av avfall.

23 § Om det behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra
hälso- eller miljöskäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer meddela föreskrifter om förbud mot deponering, förbränning och

1 Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131.

SFS 2007:163

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

2

SFS 2007:163

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

fragmentering av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter
innan avfallet förbehandlats enligt 22 §.

24 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter

1. om att den som bedriver yrkesmässig verksamhet som syftar till att

återvinna, återanvända eller bortskaffa uttjänta bilar (bilskrotare) skall vara
auktoriserad och om villkoren för auktorisation av bilskrotare,

2. om yrkesmässig demontering och annat liknande yrkesmässigt omhän-

dertagande av uttjänta bilar,

3. om skyldighet för bilskrotare att lämna uppgifter om återanvändnings-

grad, återvinningsgrad eller andra förhållanden som rör de uttjänta bilar som
bilskrotaren samlat in eller tagit emot,

4. om skyldighet för den som förvärvat en uttjänt bil för skrotning att ut-

färda ett bevis om att bilen har mottagits för detta syfte (mottagningsbevis)
och se till att bilen blir omhändertagen av en auktoriserad bilskrotare samt
om utfärdandet av sådana bevis, och

5. om skyldighet för auktoriserade bilskrotare att utfärda ett intyg om att

åtgärder har vidtagits för en hälso- och miljömässigt godtagbar hantering av
en uttjänt bil (skrotningsintyg) samt om utfärdandet av sådana intyg.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)