SFS 2007:164 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

070164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 12 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:891) om indriv-

ning av statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.

2 §

2 Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsöknings-

balken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för
fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

1. lagen (1972:435) om överlastavgift,
2. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
3. vägtrafikskattelagen (2006:227),
4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artis-

ter m.fl.,

6. lagen (1994:419) om brottsofferfond,
7. skattebetalningslagen (1997:483),
8. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
9. lagen (1996:1030) om underhållsstöd, eller
10. lagen (2004:629) om trängselskatt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för skrotningsavgift där avgifts-

skyldighet enligt bilskrotningslagen (1975:343) inträtt före den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131.

2 Senaste lydelse 2006:232.

SFS 2007:164

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007