SFS 2007:165 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

070165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 12 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (2001:558) om väg-

trafikregister skall ha följande lydelse.

17 §

2 Ett avställt fordon får inte brukas annat än

1. i den omfattning som enligt 12 § 2 och 5 och 13 § första och tredje

styckena får ske i fråga om ett fordon som inte är registrerat,

2. under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfo-

gandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den
lagen eller föras hem efter förfogande eller då det brukas i samband med be-
siktning enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för total-
försvarets behov,

3. under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt ett skriftligt av-

tal eller brukas för att avlämnas eller föras hem enligt ett sådant avtal, under
förutsättning att fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller
tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse,

4. om det ställts av på ägarens begäran, för färd kortaste lämpliga väg till

eller från närmaste besiktningsorgan enligt 4

kap. 2

§ fordonslagen

(2002:574) för besiktning, dock inte om användningsförbud enligt 6 kap. 1 §
vägtrafikskattelagen (2006:227), enligt 8 § lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om väg-
avgift för vissa tunga fordon skulle ha gällt för fordonet om det hade varit
skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar, samt

5. med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.
2. Äldre föreskrifter gäller för förhållanden som hänför sig till tiden före

den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131.

2 Senaste lydelse 2006:239.

SFS 2007:165

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007