SFS 2007:166 Lag om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

070166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:839) om Statens
va-nämnd;

utfärdad den 12 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:839) om Sta-

tens va-nämnd

dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2006:414)

om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 §

2 Nämnden består av ordföranden och fem andra ledamöter. Ordföran-

den skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Av de övriga ledamöterna
skall en ha sakkunskap och erfarenhet i tekniska frågor avseende vatten och
avlopp. Två ledamöter skall vara väl förtrogna med förvaltning och skötsel
av en allmän va-anläggning. En ledamot skall vara väl förtrogen med
bostadsfastigheters va-förhållanden. En ledamot skall vara väl förtrogen
med va-förhållanden för annan bebyggelse än bostäder.

För ordföranden skall det finnas ersättare (vice ordförande). För övriga

ledamöter skall det finnas ersättare i den utsträckning det behövs. Bestäm-
melserna om ledamöter gäller också för ersättare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Mål och ärenden enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och av-

loppsanläggningar och lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem som
inletts för den 1 januari 2007 skall slutföras av Statens va-nämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131.

2 Senaste lydelse 2006:414.

SFS 2007:166

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007