SFS 2007:168 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

070168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1388) om
vattenverksamhet m.m.;

utfärdad den 12 april 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1388) om vatten-

verksamhet m.m.

dels att nuvarande 19�21 §§ skall betecknas 24�26 §§,
dels att rubrikerna närmast före 19�21 §§ skall sättas närmast före 24, 25

respektive 26 §,

dels att det i förordningen skall införas fem nya paragrafer, 19�23 §§, och

närmast före 19 § en ny rubrik av följande lydelse.

Anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt

19 §

I stället för tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken gäller att en

vattenverksamhet inte får påbörjas innan den har anmälts hos tillsynsmyn-
digheten, om verksamheten innebär

1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte översti-

ger 5 hektar,

2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om

den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst
500 kvadratmeter,

3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vatten-

område än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vat-
tenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter,

4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åt-

gärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vatten-
draget uppgår till högst 500 kvadratmeter,

5. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åt-

gärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksam-
heten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter,

6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vat-

tendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per
sekund,

7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår

till högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till mark-
avvattning,

8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vatten-

område,

SFS 2007:168

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

2

SFS 2007:168

9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vatten-

drag, dock högst 100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar
för detta,

10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett an-

nat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller
utförande av anläggningar för detta,

11. utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verk-

samhet enligt 1�10,

12. ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1�10, eller
13. ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en

anmälningspliktig verksamhet enligt 1�10.

20 §

En anmälan enligt 19 § skall

1. göras skriftligt i två exemplar eller elektroniskt, och
2. innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar

samt den miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken som behövs
för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma verksamhetens art, omfatt-
ning och påverkan på miljön och närliggande fastigheter.

21 §

Tillsynsmyndigheten skall genast sända en kopia av anmälan till den

kommunala nämnden. Om det kan antas att det allmänna fiskeintresset be-
rörs av verksamheten skall en kopia av anmälan sändas till Fiskeriverket.

22 §

Tillsynsmyndigheten skall ge de statliga och kommunala myndighe-

ter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken
tillfälle att yttra sig i anmälningsärendet.

23 §

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, skall tillsynsmyndigheten

1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt mil-

jöbalken,

2. förelägga verksamhetsutövaren att
a) vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller
b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det behövs med

hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen, eller

3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, un-

derrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åt-
gärd från myndighetens sida.

Vid bedömningen av verksamhetens påverkan på enskilda intressen skall

tillsynsmyndigheten särskilt beakta om det i ärendet finns ett yrkande om

1. särskild tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § miljöbalken,
2. ersättning enligt 31 kap. 16 § miljöbalken, eller
3. inlösen enligt 31 kap. 17 § miljöbalken.

background image

3

SFS 2007:168

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.
2. �ldre föreskrifter gäller i mål och ärenden om vattenverksamhet som

inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007