SFS 2007:169 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

070169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 12 april 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

dels att 3 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 12 §, och

närmast före 3 kap. 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

1 §

1

Avgift enligt detta kapitel betalas för prövning och anmälan av vat-

tenverksamhet som avses i 11 kap. miljöbalken och för tillsyn över sådan
verksamhet.

Avgift för anmälan

12 §

Avgift skall betalas för tillsynsmyndighetens handläggning av en an-

mälan om vattenverksamhet. För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i
10 § avgiftsförordningen (1992:191), och avgiftsklass 3 skall tillämpas.

Om tillsynsmyndighetens handläggning av anmälningsärendet även om-

fattar beslut i andra avgiftsbelagda ärendeslag enligt miljöbalken, skall av-
gift betalas med det högsta belopp som anges för något av ärendeslagen med
tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga ären-
deslagen.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1363.

SFS 2007:169

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007