SFS 2007:170 Förordning om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

070170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken;

utfärdad den 12 april 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn

enligt miljöbalken skall ha följande lydelse.

Bilaga

1

Fördelning av ansvar för den operativa tillsynen

B. Verksamheter m.m.

utom försvarets verksamheter enligt C.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1502. �ndringen innebär bl.a. att punkten B9 upphävs.

Tillsynsområde

Ansvarig myndighet

Vattenverksamheter, utom sådana som klassas
som miljöfarlig verksamhet

B7

Vattenverksamheter, utom sådana enligt
B8 (�)

Länsstyrelsen

B8

Vattentäkter för vilka kommunal nämnd
föreskrivit om tillståndsplikt med stöd av
9 kap. 10 § miljöbalken

Kommunal nämnd

Täkter, utom sådana som klassas som vattenverk-
samhet

SFS 2007:170

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007