SFS 2007:170 Förordning om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

070170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken;

utfärdad den 12 april 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn

enligt miljöbalken skall ha följande lydelse.

Bilaga

1

Fördelning av ansvar för den operativa tillsynen

B. Verksamheter m.m.

utom försvarets verksamheter enligt C.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1502. Ändringen innebär bl.a. att punkten B9 upphävs.

Tillsynsområde

Ansvarig myndighet

Vattenverksamheter, utom sådana som klassas
som miljöfarlig verksamhet

B7

Vattenverksamheter, utom sådana enligt
B8 (Ö)

Länsstyrelsen

B8

Vattentäkter för vilka kommunal nämnd
föreskrivit om tillståndsplikt med stöd av
9 kap. 10 § miljöbalken

Kommunal nämnd

Täkter, utom sådana som klassas som vattenverk-
samhet

SFS 2007:170

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007