SFS 2007:171 Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

070171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om registerkontroll av personal vid sådana hem för
vård eller boende som tar emot barn;

utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Hem för vård eller boende enligt 6

kap. 1

§ socialtjänstlagen

(2001:453) som tar emot barn får inte anställa någon om inte kontroll gjorts
av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och la-
gen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne. Det-
samma skall gälla den som, utan att det innebär anställning, erbjuds upp-
drag, praktiktjänstgöring eller liknande vid ett sådant hem under omständig-
heter liknande dem som förekommer vid en anställning inom verksamheten.

Den som erbjuds en anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller lik-

nande vid ett sådant hem för vård eller boende som sägs i första stycket,
skall till den som erbjuder anställningen lämna utdrag ur belastningsregistret
och misstankeregistret.

Skyldigheten att lämna utdrag ur register gäller dock inte om den som er-

bjuder anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller liknande själv
inhämtar utdraget.

Utdraget skall vara högst sex månader gammalt. I lagen om belast-

ningsregister och lagen om misstankeregister finns bestämmelser om att re-
geringen får meddela föreskrifter om innehållet i sådana utdrag.

2 §

Trots bestämmelsen i 1 § får den som inom sex månader erbjuds en

förnyad anställning hos samma arbetsgivare eller en förnyad möjlighet att på
annat sätt delta i verksamheten anställas, anlitas eller erbjudas arbete, upp-
drag, praktiktjänstgöring eller liknande utan att en registerkontroll enligt 1 §
första stycket utförs. I sådana fall behöver den enskilde inte heller lämna re-
gisterutdrag enligt 1 § andra stycket.

3 §

På begäran av den som lämnat ett registerutdrag skall det återlämnas i

original. Utdrag eller kopia därav skall dock avseende den som erhåller an-
ställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande bevaras under minst
två år från det anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller liknande
påbörjades.

1 Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129.

SFS 2007:171

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

2* SFS 2007:171�193

background image

2

SFS 2007:171

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4 §

I 13 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om för-

bud att driva hem för vård eller boende på grund av underlåtenhet att göra
registerkontroll enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

MARIA LARSSON
(Socialdepartementet)