SFS 2007:172 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

070172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1998:620) om belast-

ningsregister skall ha följande lydelse.

9 §

2

En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga upp-

gifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter skall på begäran lämnas ut
utan avgift en gång per kalenderår.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett

begränsat utdrag ur registret

1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att

resa in, bosätta sig eller arbeta där,

2. enligt bestämmelser i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal

inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg,

3. enligt bestämmelser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, eller
4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal

vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn.

Regeringen, eller i fråga om andra stycket punkterna 1–3 den myndighet

regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant
utdrag skall innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret skall vara skriftlig och undertecknad

av den sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129.

2 Senaste lydelse 2005:410.

SFS 2007:172

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007