SFS 2007:174 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

070174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels att 12 kap. 10 § och 16 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 13 kap. 7 §, av följande ly-

delse.

12 kap.

10 §

2

Av 1 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) framgår att socialnämnden

utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verk-
samhet. Av 14 kap. 2 § femte � sjunde styckena samma lag följer att sekre-
tess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om
brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndig-
het som har att ingripa mot brottet.

Från socialtjänsten skall utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller

i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åkla-
garmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

att avskilja denne från högskoleutbildning.

13 kap.

7 §

3

Länsstyrelsen får, i fråga om annat hem för vård eller boende än så-

dant som avses i 6 kap. 3 §, förbjuda fortsatt verksamhet om skyldigheterna
enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för
vård eller boende som tar emot barn inte iakttas och om denna underlåtenhet
är av allvarligt slag.

16 kap.

4 §

4

Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 7 kap. 1 §, omhän-

dertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §, föreläggande eller förbud enligt

1 Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129.

2 Senaste lydelse 2006:860.

3 Tidigare 13 kap. 7 § upphävd genom 2002:437.

4 Senaste lydelse 2005:126.

SFS 2007:174

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

2

SFS 2007:174

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

13 kap. 6 §, förbud enligt 13 kap. 7 § samt överflyttning av ärende enligt
16 kap. 1 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

Länsstyrelsens beslut om omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,

om föreläggande eller förbud enligt 13 kap. 6 §, och om förbud enligt 13 kap.
7 § samt domstols motsvarande beslut gäller omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)