SFS 2007:175 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

070175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att 22 och 22 a §§ förordningen (1999:1134) om

belastningsregister skall ha följande lydelse.

22 §

1

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om be-

lastningsregister skall endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller
strafförelägganden där

1. någon annan påföljd än böter har dömts ut,
2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 och 5 §§, 8, 9

och 14 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken eller

3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap. 8 och 10 §§ samt 16 kap.

11 § brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen
(1996:70) och äldre vapenlagstiftning.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första

stycket 2 och 3, skall också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2000:873)
om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och barn-
omsorg skall endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap.
1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även
avser något annat brott, skall också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171)
om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar
emot barn skall endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföre-
lägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§,
4 kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§
brottsbalken, narkotikastrafflagen 10 kap. 3 § alkohollagen (1994:1738),
lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor och 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling
samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i
6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa
dopningsmedel skall utdraget också innehålla uppgifter om domar, beslut

1 Senaste lydelse 2005:412.

SFS 2007:175

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

2

SFS 2007:175

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

och strafförelägganden där påföljd har dömts ut för förberedelse, stämpling
och underlåtenhet att avslöja brott. Om påföljden även avser något annat
brott, skall också uppgifter om det brottet lämnas ut.

22 a §

2

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 3 lagen (1998:620) om

belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmel-
ser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall endast innehålla upp-
lysning om huruvida den enskilde förekommer eller inte förekommer i be-
lastningsregistret för sådan brottslighet som anges i 3 kap. 1 § förordningen
(2005:411) om försäkringsförmedling.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2005:412.