SFS 2007:176 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

070176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1999:1135) om misstanke-

register skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a §

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts skall lämnas

ut om det begärs av en enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv
enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid
sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Registerutdraget skall
endast innehålla uppgifter om brott som avses i 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§,
4 kap. 1�2 och 4�5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§
brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), 10

kap. 3

§ alkohollagen

(1994:1738), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor och 6 § lagen (2000:1225)
om straff för smuggling samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga
om brott som avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om
förbud mot vissa dopningsmedel skall utdraget också innehålla uppgifter om
förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:176

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007