SFS 2007:177 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

070177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att 3

kap. 14

§ socialtjänstförordningen

(2001:937) skall ha följande lydelse.

3 kap.

14 §

1

När behovet av vård i hemmet har upphört skall den som vårdas skri-

vas ut. Statens institutionsstyrelse beslutar om utskrivning från hem för vård
eller boende som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). I övriga fall
beslutar föreståndaren om utskrivning, om inte huvudmannen har bestämt
annorlunda. För den som vårdas enligt socialtjänstlagen skall utskrivning
ske tidigare om den enskilde eller dennes vårdnadshavare begär det. Det-
samma gäller om den enskilde har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-
balken och angelägenheten omfattas av dennes uppdrag, om förvaltaren be-
gär det.

Om den enskilde vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda be-

stämmelser om vård av unga får han eller hon inte skrivas ut om inte social-
nämnden har begärt eller medgivit det. Om utskrivning från vård med stöd
av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall föreskrivs i den la-
gen.

Särskilda regler om fastställande av slutdag för verkställighet av sluten

ungdomsvård finns i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdoms-
vård.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:473.

SFS 2007:177

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007