SFS 2007:178 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

070178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten skall ha följande lydelse.

10 §

1

Arbetsplatsintroduktion innebär att en specialutbildad arbetsförmed-

lare fungerar som stödperson åt en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt
arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet inför anställning, i inled-
ningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en an-
ställning. Bestämmelser om detta finns i förordningen (2003:623) om arbets-
platsintroduktion.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:624.

SFS 2007:178

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007