SFS 2007:179 Förordning om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

070179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:623) om
arbetsplatsintroduktion;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att 2–5 §§ förordningen (2003:623) om arbets-

platsintroduktion skall ha följande lydelse.

2 §

Med arbetsplatsintroduktion avses att en specialutbildad arbetsförmed-

lare fungerar som stödperson åt en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt
arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet inför anställning, i inled-
ningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en an-
ställning.

Länsarbetsnämnden utser den specialutbildade arbetsförmedlaren.

3 §

Arbetsplatsintroduktion får erbjudas en arbetssökande utan erfarenhet

av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet och som är minst
20 år och

– deltar eller har deltagit i av kommunen anordnat introduktionsprogram

som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flykting-
mottagande m.m., eller

– är eller riskerar att bli långtidsinskriven som arbetssökande vid den of-

fentliga arbetsförmedlingen.

4 §

Arbetsplatsintroduktion skall vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad.

Det betyder att insatsen skall lämnas endast om det är lämpligt både för den
enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.

5 §

Arbetsplatsintroduktion får lämnas under högst sex månader. Om det

finns särskilda skäl får dock insatsen lämnas under längre tid. I sådant fall
skall det anges vad de särskilda skälen består i. Dokumentation skall ske av
den information som ligger till grund för beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:179

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007