SFS 2007:180 Förordning med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

070180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering skall främja, stödja
och genomföra

1. utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder,
2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt, och
3. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbild-

ningsväsendet.

Myndigheten skall sprida information om resultaten av sina utvärderingar

och studier till andra myndigheter och intressenter.

Myndighetens ledning

2 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Organisation

3 § Vid myndigheten skall det finnas ett vetenskapligt råd. Det skall bestå
av generaldirektören, en ordförande och högst nio andra ledamöter. Rådets
ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Rå-
det utser inom sig en vice ordförande.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med
undantag av 4, 5, 10–14, 19, 20, 22, 33 och 34 §§.

Handläggning av ärenden

5 § I ärenden om ansökningar om bidrag från myndigheten skall det veten-
skapliga rådet lämna förslag till beslut.

SFS 2007:180

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

2

SFS 2007:180

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 § Generaldirektören får använda det vetenskapliga rådet som rådgivande
organ även i andra frågor än sådana som avses i 5 §.

Överklagande

7 § Myndighetens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte
överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 2007, då förordningen

(1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvär-
dering skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för
överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)