SFS 2007:181 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

070181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 11, 19 och 21 §§ samt 1 A kap. 4 §

fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) och bilagorna 1 a samt 5 a till
förordningen skall ha följande lydelse.

1 kap.

11 §

1 För ekonomibyggnader skall upprättas 51 relationstabeller (E-tabel-

ler). För samtliga byggnadskategorier, utom byggnadskategori 60, skall tre
E-tabeller finnas, en med G betecknad tabell avsedd för glesbygdsförhållan-
den, en med M betecknad tabell för normalförhållanden och en med T be-
tecknad tabell avsedd för tätortsinfluerade områden. E-tabellerna skall ange
det relativa värdet av en värderingsenhet vid skilda förhållanden beträffande
värdefaktorerna storlek, ålder och beskaffenhet. De relativa värdena i E-ta-
bellerna skall bestämmas i en värdenivå vid vilken en ekonomibyggnad en-
ligt 10 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) har ett värde av 1 000
kronor.

Det skall finnas 39 värdenivåer för ekonomibyggnader. De erhålls genom

att värdena i E-tabellerna multipliceras med E-nivåfaktorer. De skall vara
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800,
850, 900, 950, 1 000, 1 100, 1 200, 1 300, 1 400, 1 500, 1 600, 1 700, 1 800,
1 900, 2 000, 2 100, 2 200, 2 300, 2 400, 2 500, 2 600, 2 700, 2 800, 2 900
och 3 000.

E-tabellerna skall utformas och värdefaktorerna storlek, ålder och beskaf-

fenhet klassindelas på sätt som framgår av bilaga 3.

19 §

2 För skogsmark omfattande mindre än 30 hektar skall upprättas en re-

lationstabell (skogstabell M). Skogstabell M skall ange relativa hektarvärden
av skogsmark belägen i olika delar av landet och vid skilda förhållanden be-
träffande värdefaktorn virkesförråd. De relativa värdena i skogstabell M
skall bestämmas i en värdenivå vid vilken ett hektar genomsnittlig skogs-
mark enligt 14 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) har ett värde
av 1 000 kronor. Med genomsnittlig skogsmark skall avses skogsmark till-
hörande bonitetsklass C och kostnadsklass 5. Genomsnittsskogens virkesför-

1 Senaste lydelse 2004:281.

2 Senaste lydelse 2004:281.

SFS 2007:181

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

4* SFS 2007:171–193

background image

2

SFS 2007:181

råd barrträd och virkesförråd lövträd i olika regioner skall antas uppgå till
följande belopp.

Det skall finnas 59 skilda värdenivåer för skogsmark. De erhålls genom

att relativvärdena i skogstabell M multipliceras med skogsnivåfaktorer.
Dessa skall vara 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0,
7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0, 11,0, 12,0, 13,0, 14,0, 15,0, 16,0, 17,0, 18,0,
19,0, 20,0, 21,0, 22,0, 23,0, 24,0, 25,0, 26,0, 27,0, 28,0, 29,0, 30,0, 32,0,
34,0, 36,0, 38,0, 40,0, 42,0, 44,0, 46,0, 48,0, 50,0, 52,0, 55,0, 57,0, 60,0,
62,0, 65,0, 67,0, 70,0, 75,0 och 80,0.

Skogstabell M skall utformas och värdefaktorerna läge och virkesförråd

klassindelas på sätt som framgår av bilaga 5 a.

21 §

3 För skogsmark omfattande minst 30 hektar skall upprättas fem tabel-

ler över beräkningskonstanter (skogstabeller S) för var och en av de i 19 §
angivna fem regionerna. Skogstabell S skall utvisa de konstanter som inom
varje region erfordras för att beräkna relativa hektarvärden vid skilda förhål-
landen beträffande värdefaktorerna bonitet och kostnad. De tre konstanterna
är värdet per hektar kalmark och värdena av barrträd och lövträd i kronor per
skogskubikmeter. Konstanterna skall bestämmas med utgångspunkt i en
värdenivå vid vilken ett hektar genomsnittlig skogsmark enligt 14 kap. 2 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) har ett värde av 1 000 kronor. Vad
som därvid skall menas med genomsnittlig skogsmark anges i 19 §.

Det skall finnas 59 skilda värdenivåer för skogsmark. De erhålls genom

att de med ledning av skogstabell S beräknade relativvärdena multipliceras
med de i 19 § angivna skogsnivåfaktorerna.

Skogstabell S skall utformas och värdefaktorerna bonitet och kostnad

klassindelas på sätt som framgår av bilaga 5 b.

1 A kap.

4 §

4 Med transportköp avses överlåtelse som sägs i 7 § lagen (1984:404)

om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Region

Virkesförråd
skogskubikmeter per
hektar

Barrträd

Lövträd

1

Gotlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län

76

14

2

Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län

111

16

3

Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Östergötlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands
och Västra Götalands län

129

27

4

Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län

132

27

5

Blekinge, Skåne och Hallands län

131

62

3 Senaste lydelse 2004:281.

4 Senaste lydelse 2001:1223.

background image

3

SFS 2007:181

Med tvångsförvärv avses expropriation eller annan inlösen enligt lag samt

fastighetsreglering avseende lantbruksenhet utan att överenskommelse träf-
fats beträffande likviden.

Med överlåtelser där egendomen inte kan antas vara utbjuden på allmänna

marknaden avses bland annat släktköp mellan personer som avses i 3 § för-
sta stycket 4 förköpslagen (1967:868), överlåtelser mellan bolag ingående i
samma koncern och överlåtelse av andel av fastighet, om köparen redan före
förvärvet äger andel i fastigheten.

Med överlåtelser som inte till huvudsaklig del avser fast egendom tillhö-

rande samma taxeringsenhetstyp förstås överlåtelser för vilka köpeskillingen
till mer än tjugo procent avser lös egendom eller fastighet tillhörande annan
taxeringsenhetstyp än den för köpet huvudsakliga.

Med köp som är särskilt svåra att analysera avses dels överlåtelser där

egendomens beskaffenhet vid överlåtelsen inte kan fastställas med tillräcklig
säkerhet, dels överlåtelser där priset sannolikt påverkats av användningsmöj-
ligheter eller överlåtelsevillkor som avviker från de för fastighetstypen nor-
mala.

Med överlåtelser av egendom med ringa värde avses köp av bebyggd

fastighet för mindre än 50 000 kronor, köp av obebyggd småhus- eller hyres-
husenhet för mindre än 25 000 kronor och köp av obebyggd lantbruksenhet
för mindre än 15 000 kronor samt fastighetsreglering om likvidvärdet inte
uppgår till 5 000 kronor. Med mindre andel av fastighet avses sådana fall där
inte samtidigt minst hälften av fastigheten går i försäljning.

background image

4

SFS 2007:181

Bilaga 1 a

5

TABELLER FÖR ÅLDERSINVERKAN SO-tabeller L

5 Senaste lydelse 2004:281.

Värdeår

ÅLDERSINVERKAN 75

Standardpoäng

0-8 9-14 15-20 21-23 24-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-

06-

05

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

93-94

91-92

89-90

87-88

85-86

83-84

80-82

77-79

74-76

70-73

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

29-39

background image

5

SFS 2007:181

Värdeår

ÅLDERSINVERKAN 80

Standardpoäng

0-8 9-14 15-20 21-23 24-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-

06-

05

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

93-94

91-92

89-90

87-88

85-86

83-84

80-82

77-79

74-76

70-73

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

29-39

background image

6

SFS 2007:181

Värdeår

ÅLDERSINVERKAN 85

Standardpoäng

0-8 9-14 15-20 21-23 24-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-

06-

05

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

93-94

91-92

89-90

87-88

85-86

83-84

80-82

77-79

74-76

70-73

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

29-39

background image

7

SFS 2007:181

Värdeår

ÅLDERSINVERKAN 90

Standardpoäng

0-8 9-14 15-20 21-23 24-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-

06-

05

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

93-94

91-92

89-90

87-88

85-86

83-84

80-82

77-79

74-76

70-73

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

29-39

background image

8

SFS 2007:181

Värdeår

ÅLDERSINVERKAN 95

Standardpoäng

0-8 9-14 15-20 21-23 24-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-

06-

05

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

93-94

91-92

89-90

87-88

85-86

83-84

80-82

77-79

74-76

70-73

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

29-39

background image

9

SFS 2007:181

Värdeår

ÅLDERSINVERKAN 100

Standardpoäng

0-8 9-14 15-20 21-23 24-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-

06-

05

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

93-94

91-92

89-90

87-88

85-86

83-84

80-82

77-79

74-76

70-73

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

29-39

background image

10

SFS 2007:181

Bilaga 5 a

6

Skogstabell M

Relativa hektarvärdet för de första 29 hektaren av ett skogsinnehav

* Område I omfattar

av Jämtlands län i Härjedalens kommun församlingarna 236104 Vemdalen,
236105 Hede, 236107 Tännäs–Ljusnedal, del av 236101 Svegsbygden (f.d.
236111 Lillhärdal),
i Bergs kommun församlingarna 232605 Storsjö, 232607 Klövsjö,

av Västerbottens län kommunerna
2418 Malå, 2421 Storuman, 2422 Sorsele, 2425 Dorotea, 2462 Vilhelmina,
2463 Åsele, 2481 Lycksele,

av Norrbottens län kommunerna
2505 Arvidsjaur, 2506 Arjeplog, 2510 Jokkmokk, 2521 Pajala, 2523 Gälli-
vare och 2584 Kiruna.

** Område II omfattar

Gotlands län,

av Jämtlands län kommunerna
2303 Ragunda, 2305 Bräcke, 2309 Krokom, 2313 Strömsund, 2321 Åre,
2380 Östersund,
i Härjedalens kommun församlingarna 236101 del av Svegsbygden (utom
f.d. 236111 Lillhärdal), 236109 Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö,
i Bergs kommun församlingarna 232601 Berg, 232602 Hackås, 232603
Oviken, 232604 Myssjö, 232606 Åsarne, 232608 Rätan,

av Västerbottens län kommunerna
2401 Nordmaling, 2403 Bjurholm, 2404 Vindeln, 2409 Robertsfors, 2417
Norsjö, 2460 Vännäs, 2480 Umeå, 2482 Skellefteå,

6 Senaste lydelse 1997:928.

Värdeområdets
belägenhet

Klass för totalt virkesförråd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I: Del av Z, AC och BD
län*

II: Del av Z, AC och BD
län samt I län**

III: W, X och Y län

IV: AB, C, D, E, O, S,
T och U län

V: F, G och H län

VI: K, M och N län

background image

11

SFS 2007:181

av Norrbottens län kommunerna
2513 Överkalix, 2514 Kalix, 2518 Övertorneå, 2560 Älvsbyn, 2580 Luleå,
2581 Piteå, 2582 Boden och 2583 Haparanda.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007 och tillämpas första

gången vid 2008 års fastighetstaxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007