SFS 2007:182 Förordning om upphävande av förordningen (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan

070182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2004:872) om
statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom
förskolan;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:872) om statsbidrag till

jämställdhetsprojekt inom förskolan skall upphöra att gälla vid utgången av
juni 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:182

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007