SFS 2007:183 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)

070183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451);

utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 § produktsäkerhetslagen

(2004:451) skall ha följande lydelse.

36 §

Regeringen får meddela de föreskrifter som behövs för att genomföra

beslut som Europeiska gemenskapernas kommission fattar med stöd av arti-
kel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 de-
cember 2001 om allmän produktsäkerhet

2.

Regeringen får även i andra fall än som anges i första stycket meddela fö-

reskrifter om förbud mot att tillhandahålla och att exportera en viss typ av
vara, om varan medför allvarlig risk för konsumenternas hälsa och säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2006/07:48, bet. 2006/07:CU23, rskr. 2006/07:133.

2 EGT L 11, 15.1.2002, s. 4 (Celex 32001L0095).

SFS 2007:183

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007