SFS 2007:184 Lag om ändring i äktenskapsbalken

070184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i äktenskapsbalken skall infö-

ras två nya paragrafer, 10 kap. 2 a § och 11 kap. 4 a §, av följande lydelse.

10 kap.

2 a § Varje make får från bodelningen ta undan egendom som maken har
fått i ersättning för personskada och kränkning samt avkastning av egendo-
men. Ersättning för inkomstförlust eller för kostnader får dock tas undan en-
dast i den mån ersättningen avser tiden efter det att talan om äktenskapsskill-
nad väcktes, anmälan enligt 9 kap. 1 § andra stycket gjordes eller dödsfallet
inträffade. Rätten att ta undan egendom gäller också vad som har trätt i stäl-
let för sådan egendom som anges i första meningen.

Om den ena maken är död, gäller rätten att ta undan egendom enligt första

stycket endast för den efterlevande maken.

11 kap.

4 a § Om en skuld som uppkommit genom brott har räknats av från den
ena makens giftorättsgods enligt 2 § eller om ena maken har använt sitt gif-
torättsgods till att betala en sådan skuld, skall den andra makens andel vid
bodelningen beräknas som om skulden inte hade räknats av eller betalningen
inte hade skett. Den förstnämnda makens del i det sammanlagda giftorätts-
godset skall minskas i motsvarande mån.

Första stycket gäller endast skulder som har uppkommit inom tre år innan

talan om äktenskapsskillnad väcktes, anmälan enligt 9 kap. 1 § andra stycket
gjordes eller dödsfallet inträffade.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Ligger den dag som avses i 9 kap. 2 § äktenskapsbalken före den 1 juli

2007, tillämpas inte 10 kap. 2 a § och 11 kap. 4 a §.

1 Prop. 2006/07:32, bet. 2006/07:CU14, rskr. 2006/07:127.

SFS 2007:184

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

2

SFS 2007:184

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)