SFS 2007:186 Bilskrotningsförordning

070186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Bilskrotningsförordning;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 15 kap. 24 § miljöbalken i
fråga om 3–21, 34–39 och 47 §§, med stöd av 9 kap. 5 § och 15 kap. 24 §
miljöbalken i fråga om 23–32 §§ och med stöd av 6 § lagen (2007:162) om
bilskrotningsfonden i fråga om 40–42 §§.

Förordningen syftar till att uttjänta bilar skall omhändertas på ett sådant

sätt att återanvändning, återvinning och miljöriktigt bortskaffande främjas.

Definitioner

2 § I denna förordning avses med

uttjänt bil: en personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger

3 500 kilogram och som är avfall,

bilskrotningsverksamhet: en verksamhet som syftar till att återvinna, åter-

använda eller bortskaffa uttjänta bilar,

bilskrotare: den som bedriver yrkesmässig bilskrotningsverksamhet,
mottagningsbevis: ett skriftligt bevis enligt bestämmelser i denna förord-

ning om att en uttjänt bil har förvärvats för skrotning,

skrotningsintyg: ett intyg som visar att åtgärder har vidtagits för en hälso-

och miljömässigt godtagbar hantering av en uttjänt bil, och

producent: den som är producent enligt förordningen (2007:185) om pro-

ducentansvar för bilar.

Auktorisation

3 § En bilskrotare skall vara auktoriserad.

4 § Den som bedriver eller avser att bedriva bilskrotningsverksamhet kan
efter ansökan få auktorisation, om

1. de tillstånd som kan behövas enligt plan- och bygglagen (1987:10) eller

miljöbalken har meddelats för verksamheten och för upplag, byggnader eller
andra anläggningar,

2. sökanden kan visa att uttjänta bilar som sökanden tar emot för skrot-

ning kommer att omhändertas på ett från hälso- och miljösynpunkt godtag-
bart sätt,

3. det inte finns anledning att anta att sökanden åsidosätter de bestämmel-

ser och tillståndsvillkor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken,

SFS 2007:186

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

2

SFS 2007:186

plan- och bygglagen (1987:10) eller föreskrifter som meddelats med stöd av
dem, och

4. sökanden inte är underårig, försatt i konkurs eller har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken.

5 §

En ansökan om auktorisation skall innehålla

1. uppgifter om
a) sökandens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
b) platsen för upplag, byggnader eller andra anläggningar där sökanden

bedriver eller avser att bedriva bilskrotningsverksamhet, och

c) förhållanden som avses i 4 § 1 och 2, och
2. handlingar som visar att de villkor som anges i 4 § 1, 2 och 4 är upp-

fyllda.

6 §

En ansökan om auktorisation prövas av länsstyrelsen i det län där bil-

skrotningsverksamheten huvudsakligen skall ske.

Länsstyrelsen skall ge kommunen och polismyndigheten tillfälle att yttra

sig över ansökan. Om sökanden avser att till någon del utföra bilskrotnings-
verksamhet vid en anläggning i ett annat län skall även länsstyrelsen i det lä-
net ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

7 §

Auktorisation ges för viss tid, högst fem år, och får förnyas efter ansö-

kan.

Upphörande och återkallelse av auktorisation

8 § En auktorisation upphör att gälla

1. ett år efter det att en auktoriserad bilskrotare har avlidit eller fått förval-

tare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, eller

2. om en auktoriserad bilskrotare försätts i konkurs, när konkursen är av-

slutad.

9 § Om en auktoriserad bilskrotare avlider, försätts i konkurs eller får för-
valtare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken skall dödsboet, konkursförvaltaren
eller förvaltaren enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken utan dröjsmål anmäla
dödsfallet, konkursen respektive förvaltarförordnandet till länsstyrelsen.

10 §

En auktoriserad bilskrotare som inte utnyttjar sin auktorisation skall

snarast skriftligen anmäla detta till länsstyrelsen.

11 § Länsstyrelsen skall återkalla en auktorisation, om

1. det inträder en sådan omständighet att bilskrotaren enligt 4 § 1 eller 2

inte skulle ha fått auktorisation,

2. bilskrotaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt denna

förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen,

3. bilskrotaren vid bedrivande av verksamheten i väsentlig mån åsidosät-

ter de bestämmelser och tillståndsvillkor som gäller för verksamheten enligt
miljöbalken, plan- och bygglagen (1987:10) eller föreskrifter som meddelats
med stöd av dem, eller

4. bilskrotaren inte använder sig av auktorisationen.

background image

3

SFS 2007:186

Mottagningsbevis

12 §

Endast en auktoriserad bilskrotare, en producent eller den som enligt

avtal med producenten på producentens vägnar förvärvar en uttjänt bil för
skrotning får utfärda mottagningsbevis.

13 § När någon som avses i 12 § förvärvar en uttjänt bil för skrotning skall
förvärvaren utfärda ett mottagningsbevis. Bestämmelser om anmälan av
ägarbytet finns i 10 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

14 § Mottagningsbeviset skall innehålla

1. utfärdarens underskrift,
2. utfärdarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
3. uppgift om datum för utfärdandet av beviset,
4. uppgift om fordonets nationalitetsbeteckning, registreringsnummer,

fordonsslag, märke, modell och chassinummer,

5. uppgift om kontrollnumret på registreringsbeviset del II, och
6. överlåtarens underskrift samt uppgift om dennes namn, person- eller or-

ganisationsnummer, nationalitet och adress.

Mottagningsbeviset skall utfärdas på en blankett enligt ett formulär eller

genom elektronisk överföring på det sätt som Vägverket föreskriver.

15 § Ett mottagningsbevis får endast undertecknas av

1. den som enligt 12 § får utfärda beviset, och
2. person som av den som får utfärda mottagningsbevis har utsetts att på

dennes vägnar underteckna beviset och som inte är försatt i konkurs eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om någon som avses i första stycket 1 försätts i konkurs eller får förval-

tare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen, är
det konkursförvaltaren eller förvaltaren enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
som får underteckna mottagningsbeviset.

16 § Utfärdaren skall skicka mottagningsbeviset till Vägverket. Bestäm-
melser om direktanmälan finns i 13 kap. förordningen (2001:650) om väg-
trafikregister.

Upplysningar om utfärdandet av mottagningsbevis

17 § En producent som avser att utfärda mottagningsbevis skall anmäla det
till länsstyrelsen i det län där de uttjänta bilarna avses att tas emot.

Producenten skall också anmäla till länsstyrelsen vilka som på producen-

tens vägnar får ta emot uttjänta bilar för skrotning och om ändring sker i det
förhållandet.

18 § Den som får utfärda mottagningsbevis skall till länsstyrelsen anmäla
den eller de personer som enligt 15 § första stycket 2 får underteckna sådana
bevis och om ändring sker i det förhållandet.

19 § Konkursförvaltare eller förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
som enligt 15 § andra stycket får underteckna mottagningsbevis skall utan

background image

4

SFS 2007:186

dröjsmål anmäla konkursen respektive förvaltarförordnandet till länsstyrel-
sen.

Skrotningsansvar

20 § Den som har utfärdat ett mottagningsbevis skall se till att en auktori-
serad bilskrotare tar hand om den uttjänta bilen.

21 § En auktoriserad bilskrotare som i sin bilskrotningsverksamhet har ta-
git emot en uttjänt bil för skrotning skall se till att bilen genomgår en sådan
behandling att ett skrotningsintyg kan utfärdas.

Bilskrotningsverksamhet

22 § Bestämmelserna i 23–33 §§ gäller endast i bilskrotningsverksamhet.

23 § En bilskrotningsverksamhet skall bedrivas inom ett område som är så
avgränsat att det är möjligt att kontrollera tillträde till området.

24 § Lagring av bilarna skall ske på en plats med tät ytbeläggning.

På platsen skall det finnas anordningar för att samla upp spill och utrust-

ning för att ta hand om avloppsvatten och dagvatten genom slam- och olje-
avskiljning. Anordning för dagvattenrening behövs inte om lagring sker un-
der tak.

25 § Bilarna skall behandlas på en plats med

1. tät ytbeläggning,
2. anordningar för att samla upp spill,
3. utrustning för att ta hand om avloppsvatten genom slam- och oljeav-

skiljning,

4. utrustning för att ta hand om dagvatten genom slam- och oljeavskilj-

ning, om behandling inte sker under tak,

5. möjlighet att tömma bilarna på vätskor även under vintern,
6. lager för demonterade reservdelar,
7. lämpliga behållare för att lagra demonterade batterier, filter, kondensa-

torer som innehåller PCB eller PCT, komponenter som innehåller kvicksil-
ver och behållare för andra demonterade delar som kräver särskild lagring,

8. tankar där vätskor från bilarna kan lagras åtskilt, och
9. lämpliga lager för uttjänta däck, som vid stora lagringsmängder innebär

skydd mot brandfara.

26 § Bilarna skall tömmas, demonteras eller på annat sätt neutraliseras på

1. oljor och oljefilter,
2. drivmedel,
3. andra vätskor än drivmedel och oljor,
4. kondensatorer och filter som innehåller PCB eller PCT,
5. köldmedier i klimatanläggningar,
6. startbatterier,
7. batterier i elbilar,
8. samtliga komponenter som innehåller kvicksilver,

background image

5

SFS 2007:186

9. blyvikter,
10. gastankar för flytande gas,
11. potentiellt explosiva komponenter,
12. katalysatorer,
13. glasrutor,
14. metallkomponenter som innehåller koppar, aluminium eller magne-

sium, om inte komponenterna kan separeras i fragmenteringsprocessen, och

15. däck och större sammanhängande plastdetaljer, om dessa inte avskiljs

vid fragmenteringen på ett sätt som gör att materialet återvinns effektivt.

Bilarna skall behandlas enligt första stycket innan någon ytterligare be-

handling av bilarna får ske.

Ämnena, vätskorna och komponenterna skall samlas in, hanteras och lag-

ras separat på ett sådant sätt att skador och olägenheter för människors hälsa
och miljön undviks. För de ämnen, vätskor och komponenter som anges i
första stycket 1–11 skall det ske snarast möjligt.

27 § Lösa uppsamlingskärl och demonterade bildelar som består av eller
innehåller ämnen som anges i 26 § första stycket 1–11 skall märkas och för-
varas under tak på ett tätt underlag som är invallat och utan avlopp. Utrym-
met skall vara låsbart. Innan märkning har skett får någon ytterligare be-
handling inte ske.

28 § Komponenter och reservdelar skall lagras på ett sådant sätt att det inte
uppstår skador på komponenter som innehåller vätskor eller på återvinnings-
bara komponenter och reservdelar.

29 § Oljeavskiljare skall vara konstruerade så att de möjliggör avstängning
och provtagning.

Oljeavskiljare och uppsamlingstankar skall förses med tömningslarm. De

skall vid behov och minst en gång per år tömmas på avskild olja och slam.

30 § På platser där spill av olja eller andra kemiska produkter kan ske skall
sanerings- eller absorptionsmedel finnas tillgängligt.

Olje- och vätskeutsläpp på mark eller hårdgjorda ytor skall omedelbart sa-

neras genom att jord eller absorptionsmedel schaktas bort eller tas om hand
på annat sätt.

31 § Avfall får inte brännas.

32 § Bilarna får inte staplas på höjden inom den del av verksamhetsområ-
det som allmänheten har tillträde till.

33 § Om strängare krav har beslutats vid en prövning enligt 9 kap. eller vid
tillsyn enligt 26 kap. miljöbalken gäller de bestämmelserna.

Mål för alla uttjänta bilar

34 § En bilskrotare skall, utöver det som sägs i 23–33 §§ och i den mån det
är skäligt med hänsyn till bilskrotarens förutsättningar att påverka återan-
vändningen och återvinningen av uttjänta bilar, vidta de åtgärder som be-

background image

6

SFS 2007:186

hövs för att de mål för återanvändning och återvinning som anges i 6 § för-
ordningen (2007:185) om producentansvar för bilar nås i fråga om alla ut-
tjänta bilar i Sverige räknat som ett årligt genomsnitt per bil.

Ställande av säkerhet

35 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att en auktoriserad bil-
skrotare skall ställa säkerhet för fullgörandet av sådana åtgärder för att ställa
i ordning platsen för bilskrotningen som i den händelse att verksamheten
upphör kan åligga bilskrotaren enligt miljöbalken eller föreskrifter medde-
lade med stöd av balken.

Skrotningsintyg

36 § Endast en auktoriserad bilskrotare får utfärda skrotningsintyg.

Ett sådant intyg skall utfärdas när behandlande åtgärder enligt 26 § första

stycket 1–11 har vidtagits.

37 § Ett skrotningsintyg skall innehålla

1. utfärdarens underskrift,
2. utfärdarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
3. uppgift om vilken länsstyrelse som meddelat auktorisationen,
4. uppgift om datum för utfärdande av intyget, och
5. uppgift om fordonets nationalitetsbeteckning, registreringsnummer,

fordonsslag, märke, modell och chassinummer.

Skrotningsintyg skall utfärdas på en blankett enligt ett formulär eller ge-

nom elektronisk överföring på det sätt som Vägverket föreskriver. Om di-
rektanmälan finns bestämmelser i 13 kap. förordningen (2001:650) om väg-
trafikregister.

38 § Ett skrotningsintyg får endast undertecknas av

1. den auktoriserade bilskrotare som utfärdat intyget, och
2. person som bilskrotaren har utsett att på dennes vägnar underteckna in-

tyget och som inte är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken.

Om bilskrotaren försätts i konkurs eller får förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen, är det konkursförvalta-
ren eller förvaltaren enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken som får underteckna
skrotningsintyget.

Upplysningar om utfärdandet av skrotningsintyg

39 § En bilskrotare skall till länsstyrelsen anmäla den eller de personer
som enligt 38 § första stycket 2 får underteckna skrotningsintyg och om än-
dring sker i det förhållandet.

Skrotningsersättning och bidrag

40 § Skrotningsersättning enligt lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden
ges med 4 000 kronor om bilen omfattas av 3 § första stycket 1 lagen om bil-

background image

7

SFS 2007:186

skrotningsfonden och 1 500 kronor om bilen omfattas av 3 § första stycket 2
lagen om bilskrotningsfonden.

41 § Skrotningsersättning betalas ut i samband med att bilen ställs av en-
ligt 8 kap. 2 § första stycket 2 förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
till den som var antecknad som ägare i vägtrafikregistret när bilen lämnades
för skrotning.

Utbetalningen sker genom automatisk databehandling på grundval av

uppgifter i vägtrafikregistret.

42 § Skrotningsbidrag enligt lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden får
ges med högst 90 procent av den kostnad som anges i 4 § samma lag. I kost-
naden får inte räknas in utgift för åtgärd som kan anses ingå i kommunens
löpande förvaltningsuppgifter.

Bidrag får ges endast om kostnaden uppgår till minst 25 000 kronor.

43 § Innan länsstyrelsen beslutar om skrotningsbidrag skall länsstyrelsen
kontrollera med Vägverket att det finns medel i fonden.

Redovisning och tillsyn m.m.

44 § Länsstyrelsen skall till Vägverket lämna uppgift om

1. beslut om att ge eller återkalla en auktorisation,
2. auktorisation som har upphört att gälla enligt 8 §,
3. producenter och de som på producenters vägnar tar emot uttjänta bilar,
4. vem som får underteckna mottagningsbevis enligt 15 §,
5. vem som får underteckna skrotningsintyg enligt 38 §, och
6. ändring i ett förhållande som avses i 3–5.

45 § Vägverket skall föra en förteckning över vilka som får

1. utfärda mottagningsbevis eller skrotningsintyg, och
2. underteckna mottagningsbevis eller skrotningsintyg.
Förteckningen får föras genom automatisk databehandling.
Vägverket skall se till att varje länsstyrelse har tillgång till förteckningen

och får kännedom om tillägg eller ändringar som görs i den.

Vägverket är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i

förteckningen.

46 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förord-
ning.

47 § En auktoriserad bilskrotare skall senast den 31 mars varje år till de
berörda producenterna lämna de uppgifter som producenterna behöver för
att fullgöra redovisningsskyldigheten enligt 13 § 2 förordningen (2007:185)
om producentansvar för bilar.

Bilskrotaren skall sända en kopia av uppgifterna till den eller de kommu-

ner där bilskrotningsverksamheten bedrivs.

background image

8

SFS 2007:186

48 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förord-
ningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

Bemyndiganden

49 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som en
auktoriserad bilskrotare enligt 47 § skall rapporterna till producenten och
hur uppgifterna skall lämnas.

50 § Vägverket får meddela föreskrifter om utbetalning av skrotningser-
sättning och skrotningsbidrag samt om utfärdandet av mottagningsbevis och
skrotningsintyg.

Överklagande

51 § Bestämmelser om överklagande av beslut om skrotningsersättning
och skrotningsbidrag finns i 5 § lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden.

I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande i övrigt.

Straffbestämmelser

52 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bedriver yrkesmässig bilskrotning utan att vara auktoriserad,
2. obehörigen utger sig för att vara auktoriserad bilskrotare,
3. utfärdar ett mottagningsbevis utan att vara behörig enligt 12 §,
4. bryter mot bestämmelsen i 13 § om när ett mottagningsbevis skall ut-

färdas,

5. bryter mot någon av bestämmelserna i 20 och 21 §§ om skrotningsan-

svar,

6. utfärdar ett skrotningsintyg utan att vara behörig enligt 36 § första

stycket,

7. bryter mot bestämmelsen i 36 § andra stycket om när ett skrotningsin-

tyg skall utfärdas, eller

8. underlåter att anmäla ett förhållande enligt 9, 10, 17, 18, 19 eller 39 §.
Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt

26 kap. miljöbalken får inte dömas till straff enligt denna förordning för en
gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 29 kap. miljöbalken.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007, då bilskrotningsförord-

ningen (1975:348) skall upphöra att gälla.

2. En auktorisation som vid utgången av maj 2007 gäller enligt äldre före-

skrifter skall fortsätta att gälla och anses meddelad med stöd av förord-
ningen.

background image

9

SFS 2007:186

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007