SFS 2007:187 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

070187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

Bilaga

1

Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller
anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

AVDELNING 1
VERKSAMHETER

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

1 Senaste lydelse 2006:1142.

Benämning av miljöfarlig verksamhet som skall
tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 §
miljöbalken

Kod uti-

från SNI

Prövnings-

nivå

FARLIGT AVFALL

anläggning för annan behandling än deponering av
sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen
(2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anlägg-
ning och behandlingen leder till materialåtervinning

90.006-9

C

anläggning för återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmäs-
sigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas
av bilskrotningsförordningen (2007:186)

90.008-1

C

anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall
som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter
som inte innehåller isolerolja

90.008-2

C

SFS 2007:187

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

2

SFS 2007:187

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)