SFS 2007:188 Förordning om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

070188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1236) om
producentansvar för däck;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1994:1236) om producentan-

svar för däck skall ha följande lydelse.

3 §

1 Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt till-

verkar, importerar eller säljer däck.

Med producent avses även den som yrkesmässigt tillverkar, importerar el-

ler säljer sådana fordon och redskap som avses i 2 § och som är försedda
med nyproducerade däck.

Den som är producent enligt förordningen (2007:185) om producentan-

svar för bilar eller den som regummerar ett däck utan att sälja det vidare an-
ses inte som producent enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:786.

SFS 2007:188

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007