SFS 2007:189 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

070189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken skall införas en ny paragraf, 7 kap.
8 d §, av följande lydelse.

7 kap.

8 d § Avgift skall betalas för länsstyrelsens prövning av en ansökan om
auktorisation enligt 6 § bilskrotningsförordningen (2007:186). För avgiftens
storlek skall avgiftsklass 4 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191) tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2007:189

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007