SFS 2007:190 Förordning om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

070190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:950) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:950) om miljö-

sanktionsavgifter skall ha följande lydelse.

Bilaga

1

Överträdelser av bestämmelser om avfall

Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall

7.4.1 För en överträdelse av 7

§ Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2005:3) om transport av avfall genom att bedriva verksamhet där far-
ligt avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas och inte i rätt tid upprätta
den förteckning som krävs är miljösanktionsavgiften

a) 50 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A,

b) 25 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B,
och

c)

5

000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C.

Förordningen om producentansvar för bilar

7.5.1 För en överträdelse av 13 § 1 förordningen (2007:185) om produ-
centansvar för bilar genom att inte redovisa till Naturvårdsverket hur skyl-
digheterna enligt förordningen uppfyllts är miljösanktionsavgiften
20 000 kronor.

7.5.2 För en överträdelse av 13 § 2 förordningen (2007:185) om produ-
centansvar för bilar genom att inte lämna uppgifter till Naturvårdsverket för
kontroll av återanvändnings- och återvinningsnivåerna är miljösanktionsav-
giften 20 000 kronor.

1 Senaste lydelse 2006:1300.

SFS 2007:190

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

2

SFS 2007:190

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Överträdelser av bestämmelser om elektriska och elektroniska
produkter

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)