SFS 2007:191 Förordning om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

070191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:208) om
producentansvar för glödlampor och vissa
belysningsarmaturer;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2000:208) om producentan-

svar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

1 skall ha följande ly-

delse.

4 §

2

Denna förordning skall tillämpas endast på sådana elektriska och

elektroniska produkter som anges i 1 § första stycket.

Förordningen skall inte tillämpas på elektriska eller elektroniska produk-

ter som ingår i bilar som omfattas av förordningen (2007:185) om produ-
centansvar för bilar.

Bestämmelserna i förordningen (1997:645) om batterier gäller framför

bestämmelserna i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:210.

2 Senaste lydelse 2005:210.

SFS 2007:191

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007