SFS 2007:192 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

070192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 2, 6 och 9 §§, 10 kap. 3 och 4 §§,

11 kap. 1 och 2 §§ och 13 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikre-
gister och bilaga 1 till förordningen skall ha följande lydelse.

8 kap.

2 § I andra fall än som avses i 1 § skall ett fordon ställas av

1. efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Vägver-

ket, eller

2. efter att ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bilskrotnings-

förordningen (2007:186) har kommit in till Vägverket.

En anmälan skall, i fall som avses i första stycket 1, göras skriftligen på

registreringsbeviset i original eller genom elektronisk överföring på det sätt
som Vägverket föreskriver. Anmälan får också göras genom tonvalssignale-
ring per telefon. Om direktanmälan finns bestämmelser i 13 kap.

6 § Avställningstiden räknas från och med den dag en anmälan om avställ-
ning eller ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bilskrotningsför-
ordningen (2007:186) kom in till Vägverket.

9 §

1 I andra fall än som avses i 7 eller 8 § skall ett fordon ställas på efter en

fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Vägverket. Ett for-
don som har ställts av enligt 2 § första stycket 2 får dock inte ställas på.

En anmälan skall göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller

genom elektronisk överföring på det sätt som Vägverket föreskriver. Anmä-
lan får också göras genom tonvalssignalering per telefon. Om direktanmälan
finns bestämmelser i 13 kap.

En anmälan om påställning är inte fullständig förrän Vägverket har fått in

uppgifter om en gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt
fordon, och om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset.
Uppgift om behörighetskod behöver dock inte lämnas om anmälarens behö-
righet styrks genom elektronisk överföring. Vägverket får meddela före-
skrifter om hur en sådan överföring skall ske.

1 Senaste lydelse 2005:1229.

SFS 2007:192

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

2

SFS 2007:192

10 kap.

3 § En anmälan om att en ny ägare skall registreras för ett fordon skall, i
andra fall än när anmälan sker enligt 13 kap., göras skriftligen på fordonets
registreringsbevis i original om inte annat är föreskrivet. Anmälan skall
innehålla

1. den registrerade ägarens namn,
2. identitetsuppgifter för den som skall registreras som ägare,
3. fordonets registreringsnummer,
4. övriga uppgifter om fordonet som kan behövas för att detta skall kunna

identifieras, och

5. uppgift om dag för ägarbytet.
För en traktor, en tung terrängvagn eller ett fordon som avses i 5 § lagen

(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skall det till ledning för be-
skattningen lämnas en skriftlig uppgift om användningen.

Vägverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första

stycket om att en anmälan om ägarbyte skall ske på ett registreringsbevis i
original.

4 §

2 I följande fall får en ny ägare till ett fordon registreras utan att en an-

mälan enligt 1 § kommit in till Vägverket:

1. om det genom en lagakraftvunnen dom bestämts att någon annan än

den registrerade ägaren har bättre rätt till fordonet,

2. om fordonet har sålts med stöd av lagen (1985:982) om näringsidkares

rätt att sälja saker som inte har hämtats,

3. om fordonet har sålts med förbehåll om återtaganderätt och säljaren har

utnyttjat sin rätt att återta fordonet enligt konsumentkreditlagen (1992:830)
eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,

4. om det har utfärdats ett mottagningsbevis för fordonet enligt 13 § bil-

skrotningsförordningen (2007:186), eller

5. om det annars finns någon särskild anledning till det.
I fall som avses i första stycket får den nye ägaren registreras från en tidi-

gare tidpunkt än vad som anges i 2 §.

11 kap.

1 §

3 Ett fordon skall, i andra fall än när anmälan görs enligt 13 kap., avre-

gistreras efter en fullständig skriftlig anmälan som den registrerade ägaren
gör till Vägverket på fordonets registreringsbevis i original om

1. ägaren visar att fordonet har förstörts eller att någon annan åtgärd har

vidtagits, som gör det sannolikt att fordonet inte längre kommer att användas
i trafik,

2. fordonet har ändrats så att det inte längre kan hänföras till ett registre-

ringspliktigt fordonsslag,

3. fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret enligt militära

vägtrafikkungörelsen (1974:97),

4. en ansökan om tillfällig registrering enligt 23 § första stycket 1 lagen

(2001:558) om vägtrafikregister har beviljats för ett fordon som inte är nytt

2 Senaste lydelse 2007:47.

3 Senaste lydelse 2005:1229.

background image

3

SFS 2007:192

eller det visas att fordonet på något annat sätt varaktigt har förts ut ur landet,
eller

5. ägaren har förlorat fordonet genom brott och det inte har anträffats

inom två år därefter.

En bil med en totalvikt om högst 3,5 ton får, om det inte finns särskilda

skäl för något annat, avregistreras på grund av någon omständighet som av-
ses i första stycket 1 endast om ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotnings-
förordningen (2007:186) lämnas in tillsammans med en anmälan om avre-
gistrering.

Skrotningsintyg som utfärdas av den som för utfärdande av sådana intyg

är godkänd av behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området skall godtas som underlag för anmälan om avregistrering enligt
detta kapitel.

Vägverket får meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter

som, utöver vad som anges i andra och tredje styckena, skall bifogas anmä-
lan.

Vägverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första

stycket om att en anmälan om avregistrering skall ske på ett registreringsbe-
vis i original.

2 § En anmälan om avregistrering enlig 1 § är inte fullständig om inte nå-
got av följande har kommit in till Vägverket:

1. fordonets registreringsskyltar,
2. ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) av

vilket det framgår att registreringsskyltarna har tagits om hand för skrotning,
eller

3. en skriftlig anmälan om att registreringsskyltarna förstörts eller för-

kommit på annat sätt.

13 kap.

1 § Efter särskilt medgivande av Vägverket får följande uppgifter för re-
gistrering i vägtrafikregistret lämnas till verket genom elektronisk överfö-
ring på det sätt som Vägverket föreskriver eller genom tonvalssignalering
per telefon (direktanmälan):

1. ägarbyte,
2. avregistrering,
3. avställning,
4. påställning,
5. förbehåll om återtaganderätt vid kreditköp,
6. nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år,
7. användning av fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton i uthyrnings-

rörelse,

8. trafikförsäkring,
9. godkännande vid efterkontroll av ackrediterad verkstad,
10.

mottagningsbevis utfärdat enligt 13

§ bilskrotningsförordningen

(2007:186), och

11.

skrotningsintyg utfärdat enligt 36

§ bilskrotningsförordningen

(2007:186).

background image

4

SFS 2007:192

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.
2. Vid tillämpning av 11 kap. 1 och 2 §§ jämställs med skrotningsintyg ett

skrotningsintyg som utfärdats före den 1 juni 2007 enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Bilaga 1

4

I vägtrafikregistret skall i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter
föras in.

3. Allmänna uppgifter

Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det skall få dras av en bil som

framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återför-

säljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för
vilken Vägverket enligt 20 kap. 4 § denna förordning föreskrivit eller i det
enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen skall gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtagande-

rätt

– skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet
Avgifter
– vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Uttagning för användning inom totalförsvaret

4 Senaste lydelse 2005:1229.