SFS 2007:193 Förordning om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

070193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om producentansvar för vissa radioaktiva
produkter och herrelösa strålkällor;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Denna förordning meddelas med stöd av 15 kap. 6 och 7 §§ miljöbal-

ken. Syftet med förordningen är att producenter skall se till att produkter
som innehåller radioaktiva ämnen och herrelösa strålkällor som blir radioak-
tivt avfall tas om hand och hanteras på ett från strålskyddssynpunkt tillfreds-
ställande sätt.

Definitioner

2 §

Med radioaktiva produkter avses i denna förordning produkter som

innehåller radioaktiva ämnen och som inte

1. omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verk-

samhet, eller

2. skall tas om hand av en producent enligt förordningen (2005:209) om

producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

3 §

Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt tillver-

kar, säljer eller till Sverige för in radioaktiva produkter.

4 §

Med herrelös strålkälla avses i denna förordning en strålkälla vars ak-

tivitetsnivå vid den tidpunkt då den upptäcks överstiger en nivå för vilken
undantag från strålskyddslagen (1988:220) medges enligt 2 § första stycket
1 strålskyddsförordningen (1988:293) och som inte omfattas av tillsynsmyn-
dighetens kontroll därför att den aldrig har omfattats av kontrollen eller där-
för att den har övergivits, förlorats, flyttats från känd plats, stulits eller över-
låtits till en ny innehavare utan föreskriven anmälan till Statens strålskydds-
institut eller utan att mottagaren har underrättats.

1 Jfr rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22 december 2003 om kontroll av
slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor (EUT L 346,
31.12.2003, s. 57, Celex 32003L0122). Se även Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets
tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europapar-
lamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.

18, Celex

31998L0048).

SFS 2007:193

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

2

SFS 2007:193

5 §

Termer och uttryck som i övrigt används i denna förordning har

samma betydelse som i miljöbalken, strålskyddslagen (1988:220) och av-
fallsförordningen (2001:1063).

Uppgifter om produkter som säljs

6 §

En producent som säljer radioaktiva produkter skall lämna uppgifter

om produkterna till Statens strålskyddsinstitut. Uppgifterna skall avse

1. vilka produkter och vilka kvantiteter av produkterna som säljs i

Sverige,

2. vilka kategorier av radioaktivt avfall som produkterna kan förväntas ge

upphov till,

3. på vilket sätt producenten har för avsikt att fullgöra sitt ansvar för av-

fallet enligt strålskyddslagen (1988:220) och denna förordning, och

4. hur skyldigheten att säkerställa finansiering av omhändertagandet en-

ligt 13 § har fullgjorts.

Märkning

7 §

En producent som efter den 31 augusti 2007 säljer radioaktiva produk-

ter i Sverige skall se till att produkterna är märkta med

1. de uppgifter som behövs för att identifiera den ansvarige producenten,

och

2. information om kostnadsfritt omhändertagande av det radioaktiva av-

fall som produkten kan ge upphov till.

Om det behövs på grund av produktens storlek eller funktion får märk-

ningen i stället finnas i skriftlig information som följer med produkten.

Skyldighet att ta hand om avfall

8 §

En producent skall ta hand om radioaktiva produkter som är radioak-

tivt avfall, om producenten efter den 31 augusti 2007 har sålt de produkter
som ger upphov till avfallet i Sverige.

9 §

En producent skall ta del i omhändertagandet av radioaktivt avfall som

är

1. radioaktiva produkter som har släppts ut på marknaden före den 1 sep-

tember 2007, eller

2. herrelösa strålkällor som Statens strålskyddsinstitut lämnar till produ-

centen.

Skyldigheten enligt första stycket skall fullgöras genom att producenten

för varje tidsperiod som Strålskyddsinstitutet föreskriver svarar för en lika
stor andel av det i Sverige uppkomna avfallet som motsvarar producentens
marknadsandel av sålda radioaktiva produkter. Andelarna får avse viss pro-
duktkategori eller produktmarknad eller annan lämplig indelning.

10 §

Producenten skall utan ersättning ta hand om

1. avfall som avses i 8 §, och

background image

3

SFS 2007:193

2. avfall som avses i 9 § första stycket 1, om det lämnas till producenten

eller till insamlingssystem som producenten anvisar i samband med att pro-
ducenten säljer motsvarande mängd nya radioaktiva produkter.

11 §

För det avfall som kan förväntas uppkomma i Sverige skall en produ-

cent fullgöra sin skyldighet enligt 8 och 9 §§ genom att se till

1. att det finns lämpliga insamlingssystem för avfallet, och
2. att det avfall som samlas in hanteras i enlighet med strålskyddslagen

(1988:220) och föreskrifter meddelade med stöd av lagen samt i övrigt på ett
från miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt.

12 §

Ett insamlingssystem som avses i 11 § skall anses lämpligt om det

1. ger god service åt inlämnare i alla delar av landet,
2. är anpassat till olika kategorier av radioaktivt avfall vad gäller insam-

lingsmetod och geografisk spridning, och

3. innebär att avfallet kan lämnas till, eller hämtas av företrädare för, sys-

temet även om producentens skyldighet enligt 8–10 §§ är begränsad till
vissa produkter eller viss andel av det uppkomna avfallet.

Skyldighet att säkerställa finansiering

13 §

En producent som säljer radioaktiva produkter i Sverige skall genom

finansieringssystem, försäkringslösningar, spärrade konton eller på annat
lämpligt sätt säkerställa att det finns finansiering för fullgörandet av produ-
centens skyldighet att ta hand om det radioaktiva avfallet enligt 8 § jämförd
med 11 § även om producenten upphör med sin verksamhet eller av annan
orsak brister i fullgörandet.

Säkerställandet skall anses lämpligt om det med hänsyn till de sålda pro-

dukternas förväntade användning och livslängd samt övriga omständigheter
är sannolikt att skyldigheten kommer att fullgöras eller att den som fullgör
producentens skyldighet kan få ersättning för de kostnader som fullgörandet
medför.

Uppgifter om avfallet och dess hantering

14 §

En producent skall till Statens strålskyddsinstitut lämna uppgifter om

vilka kvantiteter och kategorier av radioaktivt avfall som har samlats in i in-
samlingssystem enligt 11 § eller lämnats direkt till producenten.

En producent skall till Strålskyddsinstitutet redovisa på vilket sätt produ-

centen har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna förordning.

Marknadsandelar

15 §

Statens strålskyddsinstitut skall med stöd av de uppgifter som lämnas

enligt 6 och 14 §§ fastställa producenternas andelar enligt 9 § och underrätta
producenterna om den fördelningen.

background image

4

SFS 2007:193

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bemyndigande

16 §

Statens strålskyddsinstitut får meddela de föreskrifter som behövs för

tillämpningen av 6, 7, 9 och 11–14 §§.

Dispens

17 §

Statens strålskyddsinstitut får i det enskilda fallet ge dispens från be-

stämmelserna i denna förordning om det kan ske utan att syftet med förord-
ningen åsidosätts.

Straff

18 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör

sina skyldigheter att

1. se till att radioaktiva produkter är märkta enligt vad som följer av 7 §,
2. ta hand om radioaktivt avfall och herrelösa strålkällor enligt vad som

följer av 8, 9 och 11 §§, eller

3. säkerställa finansiering enligt vad som följer av 13 §.
Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 29 kap. miljöbalken eller strålskyddslagen (1988:220).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

;